Przetargi.pl
BUDOWA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM NAUKIJAZDY NA ROWERZE W BIELAWIE

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza przetarg

 • Adres: 58-260 Bielawa, ul. Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (074) 8334-255 , fax. 748 335 838
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Bielawa
  ul. Plac Wolności 1
  58-260 Bielawa, woj. dolnośląskie
  tel. (074) 8334-255, fax. 748 335 838
  REGON: 89071782300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM NAUKIJAZDY NA ROWERZE W BIELAWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje budowę centrum nauki jazdy na rowerze w Bielawie, przeznaczonego do ćwiczeń zachowania się w ruchu drogowym najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W ramach zdania należy wykonać układ jezdni, dróg rowerowych i chodników wraz z oświetleniem. Inwestycja nie opiera się na ustawie dot. dróg publicznych. Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję stanowi plac zieleni bezpośrednio sąsiadujący z miejskim parkiem. Przez omawiany teren przechodzi ciek wodny (rów odwadniający). W zakres robót wchodzi: - budowa układów jezdni, dróg rowerowych i chodników, przepustów, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. - wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze odpadowe, ogrodzenie), - odwodnienie dróg i chodników, - budowa oświetlenia, - zdjęcie warstwy humusu, - wykonanie wykopów i nasypów, - zabezpieczenie sieci obcych, - roboty nawierzchniowe, - roboty wykończeniowe. Szczegółowy opis zamówienia stanowi dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do niniejszego SIWZ (Projekty Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiary i STWiOR)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wnoszenie wadium. 1. Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach