Przetargi.pl
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od mostu na rzece Jeziorce przy tężni solankowej w Parku Zdrojowym do jazu na rzece Jeziorce w Konstancinie-Jeziornie

Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza przetarg

 • Adres: 05520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975 , fax. +48 22 7564885, +48 222011975
 • Data zamieszczenia: 2017-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
  ul. Warszawska 32
  05520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975, fax. +48 22 7564885, +48 222011975
  REGON: 1327104500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od mostu na rzece Jeziorce przy tężni solankowej w Parku Zdrojowym do jazu na rzece Jeziorce w Konstancinie-Jeziornie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od mostu na rzece Jeziorce przy tężni solankowej w Parku Zdrojowym do jazu na rzece Jeziorce – Zadanie 2, w Konstancinie-Jeziornie – o długości ok. 744 m. Podstawą do realizacji robót jest zatwierdzona dokumentacja techniczna: a) Decyzja Starosty Piaseczyńskiego o zatwierdzeniu projektu i pozwoleniu na budowę ciągu pieszo-jezdnego w Konstancinie-Jeziornie nr 275/2017 z 6.03.2017 r.- nr rej. ARB.6740.65.2017. MaW (załącznik nr 10), b) Projekty budowlane branż: drogowej i elektrycznej (załącznik nr 10), c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wszystkich branż (załącznik nr 12), d) Opinia geotechniczna (załącznik nr 10), e) Projekt elementów małej architektury do Parku Zdrojowego w Konstancinie- -Jeziornie (załącznik nr 10). Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje dokonanie wycinki drzew zgodnie z dokumentacją techniczną, o której mowa powyżej. Procedura uzyskania decyzji pozwolenia na wycinkę drzew jest w toku. 2. Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ należy traktować tylko jako materiał pomocniczy. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do wyceny oferty. 3. Wszystkie roboty branżowe należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zawartymi w dokumentacji technicznej. 4. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną robót, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich wykonanych robót. 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy na okres minimum 60 miesięcy, licząc ten okres od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone. 6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie. 7. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 9. W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów (o określonym standardzie) pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarami robót, nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji technicznej Zamawiający wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji w formie odpowiedzi na pytanie. Po zawarciu umowy, w czasie jej realizacji, w przypadku pojawienia się rozbieżności, Zamawiający będzie interpretował je na bieżąco, bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 1. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie zastosowanych materiałów Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o wyższym standardzie w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i STWiORB pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował materiały równoważne do określonych w dokumentacji, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w ofercie poprzez wskazanie materiału równoważnego, jego cech i producenta. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (dokumentacja techniczno-ruchowa, karta materiałowa itp.) wystawionych /publikowanych przez producenta danego materiału. 11. Oświetlenie ciągu pieszo-jezdnego, ławki i kosze na śmieci należy zrealizować z zastosowaniem wyrobów tożsamych pod względem wizualnym, konstrukcyjnym i jakościowym z zastosowanymi w pobliskim Parku Zdrojowym. Ławki i kosze na śmieci powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, o której mowa w ust. 1 lit. f). 12. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania drewna z wycinki drzew do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (składowisko przy ul. Słowiczej 5), przy czym do Zakładu należy przekazać pnie i konary bez liści, o średnicy powyżej 5 cm, pocięte na odcinki o długości maksimum 1 m, a resztę materiału z wycinki (gałęzie, liście i karpy) należy zutylizować we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. Wyłoniony Wykonawca sam wystąpi do Zakładu Gospodarki Komunalnej o wskazanie miejsca poboru wody oraz miejsca zrzutu ścieków na potrzeby budowy i poniesie związane z tym koszty. 14. Wykonawca wystąpi o przydział energii elektrycznej na potrzeby budowy i będzie sam ponosił koszty jej zużycia. 15. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby, wykonujące bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). 2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt 1) są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną przez do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 2) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach