Przetargi.pl
„Budowa chodników w miejscowości Milówka i Olszyny, Gmina Wojnicz”.

Gmina Wojnicz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-830 Wojnicz, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 790 108 , fax. 146 790 100
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojnicz
  Rynek 1
  32-830 Wojnicz, woj. małopolskie
  tel. 146 790 108, fax. 146 790 100
  REGON: 85166097300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojnicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa chodników w miejscowości Milówka i Olszyny, Gmina Wojnicz”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodników w miejscowości Grabno i Olszyny Gmina Wojnicz w podziale na 2 zadania (części), według poniższego zestawienia: 1) Część 1 – Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej i gminnej, przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz zabudową rowu przydrożnego w miejscowości Milówka. • Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. • Zadanie współfinansowane w ramach porozumienia Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wojnicz. 2) Część 2 – Budowa chodnika wraz z remontem zjazdów przy drodze wojewódzkiej nr 975 w m. Olszyny gm. Wojnicz: a. Odcinek I- Budowa chodnika przy jezdni 4+584,5-4+723,2; 4+584,5-4+588,85; skos =7*1,5 4+588,85-4+702 chodnik przy jezdni =113*1,77; 4+715,2-4+723,2 m za rowem 8*1,5, b. Odcinek II - Remont istniejącego chodnika 4+723,2-4+778 c. Odcinek III - Odc. 195 4+865,5-5+071=205,50 budowa chodnika za rowem • Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. • UWAGA: w załączniku nr 1 do SIWZ (dokumentacji projektowej) określony jest szerszy zakres prac niż objęty niniejszym zamówieniem. • Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu. • Zadanie współfinansowane w ramach środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik Województwa Małopolskiego i Radę Miejską. 3.5. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy. 3.6. Wykonawca może dokonać na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji . 3.7. Wymagania dotyczące robót: a. wszelkie roboty wykonywane przez Wykonawcę winny być zrealizowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., z poszanowaniem mienia Zamawiającego, środowiska oraz zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego b. roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz wymogami SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla części nr 1 – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Dla części nr 2 – 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). 8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: 8.2.1. pieniądzu, 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3. gwarancjach bankowych, 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 8.3. Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące elementy: 8.3.1. określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą; 8.3.2. określenie kwoty poręczenia lub gwarancji; 8.3.3. wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji; 8.3.4. wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji; 8.3.5. zapis, iż poręczyciel/gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta, 8.3.6. nieodwołalność poręczenia lub gwarancji, 8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Gmina Wojnicz BSR Kraków o/Wojnicz: 70 8589 0006 0010 0000 0202 0013 powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium. 8.5. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data i godzina uznania rachunku Zamawiającego). 8.6. Oryginalne dokumenty wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie w tym samym miejscu w którym składana jest oferta. Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów należy dołączyć do oferty (nie dotyczy polecenia przelewu). Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 6.1.1. Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby. 6.1.2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 6.1.3. Uproszczony kosztorys ofertowy – dla celów informacyjnych (obowiązująca jest bowiem wysokość wynagrodzenia ryczałtowego). 6.1.4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym: 6.1.4.1. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ; 6.1.4.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ. 6.1.5. Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.4. stanowią załącznik nr 4 do SIWZ. 6.1.6. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2.: 6.1.6.1. dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia. 6.1.6.2. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym Wykonawcy o którym mowa w pkt 6.1.4. 6.1.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1.4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 6.2. Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we skazanym terminie w siedzibie Zamawiającego. 6.3. Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: 6.3.1. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 5.3 SIWZ, które to dokumenty wymienione są poniżej. 6.3.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę: 6.3.2.1. warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt. 5.3.1.1.1. a) lub b) SIWZ. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt. 5.3.1.1.2. a) SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach