Przetargi.pl
Zakup komputerów przenośnych, stacji roboczej i komputerów 2 w 1 (All in One)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne ogłasza przetarg

 • Adres: 31-111 Kraków, al. Krasińskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 422 70 44, , fax. 12 422 01 74
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
  al. Krasińskiego 11 a
  31-111 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422 70 44, , fax. 12 422 01 74
  REGON: 36371711300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Kultury podległą MKiDN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup komputerów przenośnych, stacji roboczej i komputerów 2 w 1 (All in One)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w podziale na trzy zadania: Zadanie nr 1: Zakup komputerów przenośnych Zadanie nr 2: Zakup stacji roboczej Zadanie nr 3: Zakup komputerów 2 w 1 (All in One) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: załącznik nr 3.1 – 3.3 do SIWZ. Miejsce wykonania zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt V, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia dokumentów, z których będzie wynikać:  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach