Przetargi.pl
Budowa chodnika wraz ze zjazdami i poboczem w ul. Rozwadowskiego we wsi Ossów gmina Wołomin na terenie działek ew. nr: 50/3, 50/9 obr. 03 oraz 1 obr. 04.

Gmina Wołomin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7633000 , fax. 22 7633066
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wołomin
  ul. Ogrodowa 4 4
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 22 7633000, fax. 22 7633066
  REGON: 01326964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolomin.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika wraz ze zjazdami i poboczem w ul. Rozwadowskiego we wsi Ossów gmina Wołomin na terenie działek ew. nr: 50/3, 50/9 obr. 03 oraz 1 obr. 04.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wraz ze zjazdami i poboczem w ul. Rozwadowskiego we wsi Ossów gmina Wołomin na terenie działek ew. nr: 50/3, 50/9 obr. 03 oraz 1 obr. 04. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 9 000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolomin.org; http://wolomin.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach