Przetargi.pl
„Budowa chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów”

Gmina Radłów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-130 Radłów, Kolejowa 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radłów
  Kolejowa 7
  33-130 Radłów, woj. małopolskie
  REGON: 851660915
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradlow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Część 1 pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Radłów, Biskupice Radłowskie, Zdrochec, Glów, Sanoka, Marcinkowice, Zabawa, Niwka i Wola Radłowska” Lp. Nazwa zadania Lokalizacja Długość km 1. Modernizacja drogi gminnej nr K200156 Biskupice Radłowskie -Jasna dz. nr 827 w m. Biskupice Radłowskie w km 0+000 - 0+322Biskupice Radłowskie 0,3222. Modernizacja drogi gminnej ul. Polna na dz. nr 1851 w m. Radłów km 0+000 - 0+154Radłów 0,1543. Modernizacja drogi gminnej ul. Polna dz. nr 1873/5, 1873/6, 1873/7, 1873/8 w m. Radłów km 0+000 - 0+133Radłów 0,1334. Modernizacja drogi gminnej nr 200115K Zabawa - Podwale dz . nr 65/3 w m. Zabawa w km 0+850 - 1+125Zabawa 0,2755. Modernizacja drogi gminnej dz. nr 968 w m. Zabawa km 0+000 -0+120Zabawa 0,1206. Modernizacja drogi gminnej dz. nr 1348 w m. Zabawa km 0+000 -0+200Zabawa 0,2007. Modernizacja drogi gminnej nr 200196 K Sanoka Przez Wieś dz. nr 48/2 w m. Sanoka w km 0+440 -1+078Sanoka, Glów 0,6388. Modernizacja drogi gminnej dz. nr 150/3, 150/4, 150/5 w m. Niwka w km 0+335 - 0+962Niwka 0,6279. Modernizacja drogi gminnej nr 200142K Błonie dz nr 756 w m. Wola Radłowska 0,174Wola Radłowska w km 0+546 -0+72010. Modernizacja drogi gminnej nr 200144K Pańska droga dz. nr 1206/2 w m. Wola Radłowska w km 0+000 -0+575Wola Radłowska 0,57511. Modernizacja drogi gminnej dz nr 1924/2 w m. Wola Radłowska w km 0+000 -0+202Wola Radłowska 0,20212. Modernizacja drogi gminnej nr 200128K Marcinkowice -Przybysławice w m. Marcinkowice dz nr 1156 w km 0+000-0+517Marcinkowice Przybysławice0,51713. Modernizacja drogi gminnej nr 200196K Sanoka Przez Wieś dz. nr 6/1 oraz drogi gminnej dz. nr 6/1 w m. Sanoka km 0+000-0+428Sanoka 0,42814. Modernizacja drogi gminnej nr 200121K Zabawa -Do Zdrochca dz nr 1117 w m. Zabawa i dz nr 508 w m. Zdrochec w km 0+180 - 0+703 oraz km 0+975 - 1+317Zabawa -Zdrochec 0,86515. Modernizacja drogi gminnej dz. nr 1325/9 w m. Radłów km 0+000-0+231Radłów 0,23116. Remont drogi w ramach modernizacji drogi gminnej nr 200194K Glów dz. nr 117/1119/1116/1119/2 w km 0+600 - 1+100 oraz 1+500 - 2+000Glów 1,000Łącznie: 6,461 km a) Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następującego zakresu robót:  wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczną wykonanie warstwy ścieralnej – 4 cm, miejscowe wzmocnienie podbudowy, regulacja krawędzi jezdni, utwardzenie poboczy dróg kruszywem wraz z powierzchniowym utrwaleniem,b) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają:  Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 6.1 do SWZ.  STWiORB – Załącznik nr 5.1 do SWZ,  Przedmiar robót (będący częścią Dokumentacji projektowej) – Załącznik nr 4.1 do SWZ.  Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZ.W projektowanych postanowieniach umownych przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tak więc wchodzący w skład Dokumentacji projektowej Przedmiarrobót ma również na celu umożliwienie dokonania wyceny poszczególnych elementów robót. 2) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację zamówienia, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu załączników do SWZ, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty. 3) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, złożenia przez niego uproszczonego Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o Dokumentację Projektową, STWiORB oraz ewentualną wizję lokalną przeprowadzoną przez Wykonawcę. 4) Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami określonymi w dokumentach zamówienia.5) Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 6) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt.7) Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca. 8) Wykonawca zapewni do kierowania robotami osoby z uprawnieniami w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania, w szczególności w specjalności drogowej i będzie w okresie realizacji prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.9) Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z prowadzonymi pracami gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót, 10) Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia.11) Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne i ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.12) Gwarancja i rękojmiaa) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – minimum 36 miesięcy. b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – minimum 36 miesięcy. Ostateczny termin gwarancji jakości oraz rękojmi zostanie określony w ofercie Wykonawcy.Część 2 pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419 K relacji Jadowniki Mokre – Wał Ruda- Radłów w miejscowości Wola Radłowska, w km 10+242,00 – 10+724,00 na długości 482mb – Etap III oraz modernizacja drogi o nawierzchni z kostki brukowej w miejscowości Radłów”a) Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następującego zakresu robót: Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna  Odwodnienie – wody opadowe po stronie prawej z jezdni i chodnika zostaną zebrane do ścieku przykrawężnikowego wykonanego z kostki betonowej, następnie spłyną do wpustów ulicznych posadowionych na studzienkach wodno-ściekowych z osadnikiem i poprzez przykanaliki zostaną wprowadzone do studni rewizyjnych wybudowanych na kanale.  Zjazdy - Po wykonanym korytowaniu wykonać podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego grubości 30 cm następnie podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm. Po wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej grubości 3 cm ułożyć nawierzchnię zjazdu z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej grubości 8 cm.  Krawężniki i obrzeża - Na wykonanej ławie betonowej z oporem ułożyć obrzeża wibroprasowane 8*30 oraz krawężniki 15*30 a na wjazdach krawężniki najazdowe i skośne.  Chodnik - Po wykonanym korytowaniu wykonać podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego grubości 20 cm następnie podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa łamanego grubości 15 cm. Po wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej grubości 3 cm ułożyć nawierzchnię chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grubości 6 cm.  Poszerzenie jezdni - Wykonać koryto pod poszerzenie jezdni i pod ściek przykrawężnikowy. Wykonać podbudowę pomocniczą z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa łamanego grubości 26 cm, warstwę wiążącą AC16W grubości 5 cm, warstwę ścieralna AC11S grubości 4 cm ułożyć również na sfrezowanej części istniejącej nawierzchni. Łączenie zalać emulsją asfaltową.  Roboty wykończeniowe i towarzyszące - Za obrzeżem wykonać nasyp z ziemi i wykonać humusowanie i obsianie trawą. Humusowanie i obsianie trawą wykonać również po stronie lewej porządkując teren po wykonanej kanalizacji. Dokonać oczyszczenia lewostronnego rowu.  Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 1325-9 obręb Radłów w km od 0+231 - 0+322:-Roboty przygotowawcze-Nawierzchnia z kostki-Poboczab) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają:  Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 6.2 do SWZ.  STWiORB – Załącznik nr 5.2 do SWZ,Znak sprawy: PPI.271.3.23 Przedmiar robót (będący częścią Dokumentacji projektowej) – Załącznik nr 4.2 do SWZ.  Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZW projektowanych postanowieniach umownych przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tak więc wchodzący w skład Dokumentacji projektowej Przedmiarrobót ma również na celu umożliwienie dokonania wyceny poszczególnych elementów robót. 2) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację zamówienia, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu załączników do SWZ, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty. 3) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, złożenia przez niego uproszczonego Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o Dokumentację Projektową, STWiORB oraz ewentualną wizję lokalną przeprowadzoną przez Wykonawcę. 4) Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami określonymi w dokumentach zamówienia.5) Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 6) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt.7) Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca. 8) Wykonawca zapewni do kierowania robotami osoby z uprawnieniami w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania, w szczególności w specjalności drogowej i będzie w okresie realizacji prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.9) Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z prowadzonymi pracami gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót, 10) Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia.11) Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne i ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.12) Gwarancja i rękojmiaa) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – minimum 36 miesięcy. b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – minimum 36 miesięcy.Ostateczny termin gwarancji jakości oraz rękojmi zostanie określony w ofercie Wykonawcy.Cześć 3 pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska Etap II w km 9+885-9+935 ” a) Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następującego zakresu robót: Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna  Odwodnienie – wody opadowe po stronie prawej z jezdni i chodnika zostaną zebrane do ścieku przykrawężnikowego wykonanego z kostki betonowej, następnie spłyną do wpustów ulicznych posadowionych na studzienkach wodno-ściekowych z osadnikiem i poprzez przykanaliki zostaną wprowadzone do studni rewizyjnych wybudowanych na kanale.  Zjazdy - Po wykonanym korytowaniu wykonać podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego grubości 30 cm następnie podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm. Po wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej grubości 3 cm ułożyć nawierzchnię zjazdu z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej grubości 8 cm.  Krawężniki i obrzeża - Na wykonanej ławie betonowej z oporem ułożyć obrzeża wibroprasowane 8*30 oraz krawężniki 15*30 a na wjazdach krawężniki najazdowe i skośne.  Chodnik - Po wykonanym korytowaniu wykonać podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego grubości 20 cm następnie podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa łamanego grubości 15 cm. Po wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej grubości 3 cm ułożyć nawierzchnię chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grubości 6 cm.  Poszerzenie jezdni - Wykonać koryto pod poszerzenie jezdni i pod ściek przykrawężnikowy. Wykonać podbudowę pomocniczą z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm, następnie podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa łamanego grubości 26 cm, warstwę wiążącą AC16W grubości 5 cm, warstwę ścieralna AC11S grubości 4 cm ułożyć również na sfrezowanej części istniejącej nawierzchni. Łączenie zalać emulsją asfaltową.  Roboty wykończeniowe i towarzyszące - Za obrzeżem wykonać nasyp z ziemi i wykonać humusowanie i obsianie trawą. Humusowanie i obsianie trawą wykonać również po stronie lewej porządkując teren po wykonanej kanalizacji. Dokonać oczyszczenia lewostronnego rowu. b) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają:  Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 6.3 do SWZ.  STWiORB – Załącznik nr 5.3 do SWZ,  Przedmiar robót (będący częścią Dokumentacji projektowej) – Załącznik nr 4.3 do SWZ.  Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZPozostałe warunki udziału wspólne dla wszystkich części :1) W projektowanych postanowieniach umownych przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tak więc wchodzący w skład Dokumentacji projektowej Przedmiar robót ma również na celu umożliwienie dokonania wyceny poszczególnych elementów robót. 2) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację zamówienia, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu załączników do SWZ, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty. 3) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, złożenia przez niego uproszczonego Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o Dokumentację Projektową, STWiORB oraz ewentualną wizję lokalną przeprowadzoną przez Wykonawcę. 4) Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami określonymi w dokumentach zamówienia.5) Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 6) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt.7) Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca. 8) Wykonawca zapewni do kierowania robotami osoby z uprawnieniami w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania, w szczególności w specjalności drogowej i będzie w okresie realizacji prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.9) Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z prowadzonymi pracami gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót, 10) Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia.11) Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne i ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.12) Gwarancja i rękojmiaa) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – minimum 36 miesięcy. b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – minimum 36 miesięcy. Ostateczny termin gwarancji jakości oraz rękojmi zostanie określony w ofercie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminuskładania ofert, wnieść wadium w kwocie:a) cześć 1: 10.000,00 złb) część 2: 5.000,00złc) cześć 3: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla tej części.2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. do dnia 09.03.2023 r..3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7ustawy Pzp.4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowyw banku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział Radłów Nr10858900060240000000260004 z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr PPI.271.3.23– część nr….”.5) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przedupływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowyzamawiającego).6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty woryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisemelektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym wgwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Radłów z siedzibą ul. Kolejowa 7, 33-130Radłów- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, napierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6ustawy Pzp.7) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowylub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożyłwniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawyPzp.9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawyPzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału wpostępowaniu dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:1.1.Część 1:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli: wykaże, że jestubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł(słownie: jeden milion złotych )1.2.Część 2:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli: wykaże, że jestubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 400.000,00 zł(słownie: czterysta tysięcy złotych )1.3.Część 3:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dla tej części postępowaniaINFORMACJE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCIW przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcejWykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej 1 z wykonawcówlub wszyscy łącznie wykażą, że spełniają w/w opisany warunek.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie zwykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodęponiesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chybaże za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.2) zdolności technicznej lub zawodowej:1.1. Część 1:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonałw sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, niewcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlanąpolegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub dróg o nawierzchni asfaltowej,której wartość wyniosła co najmniej 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych).1.2.Część 2:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonałw sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, niewcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlanąpolegającą na budowie, przebudowie lub remoncie chodnika lub placu lub drogi onawierzchni z kostki brukowej lub betonowej lub płytek betonowych, których łącznawartość wyniosła co najmniej 400.000,00 zł brutto (słownie czterysta tysięcy brutto)1.3.Część 3:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, niewcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlanąpolegającą nabudowie, przebudowie lub remoncie chodnika lub placu lub drogi onawierzchni z kostki brukowej lub betonowej lub płytek betonowych, których łącznawartość wyniosła co najmniej 30.000,00 zł brutto (słownie trzydzieści tysięcy brutto)INFORMACJE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCIOdnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą onipolegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dorealizacji których te zdolności są wymagane.W takim przypadku Wykonawcy składają oświadczenie, określone w art. 117 ust. 4 ustawyPzp, którego wzór określony został w Załączniku nr 10 do SWZ.W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogąpolegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonająroboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.Formularz wykaz robót stanowi Załącznik nr 11 do SWZ i jest składany na wezwanieZamawiającego
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach