Przetargi.pl
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w m. Jędrzejewo gm. Lubasz"

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-700 Czarnków, ul. Gdańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 552 823, , fax. 672 552 931
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
  ul. Gdańska 56
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 672 552 823, , fax. 672 552 931
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpczarnkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w m. Jędrzejewo gm. Lubasz"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Długość odcinka 379,00 m obejmuje swoim zakresem budowę chodnika oraz umocnienie przecięcia chodnika z istniejącymi zjazdami indywidualnymi. km 0+000,00 ÷ km 0+038,00; - szerokość 1,50m – 2,00m km 0+038,00 ÷ km 0+155,50; - szerokość 2,00m km 0+155,50 ÷ km 0+379,00; - szerokość 2,00m Zakres zadania znajduje się równolegle do drogi powiatowej 1343P. Pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnika: i-2% - przekrój jednostronny Konstrukcja nawierzchni chodnika: − warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa bezfazowa, koloru szarego (grafitowe obramowanie) – gr. 6 cm, − podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm, Konstrukcja nawierzchni na zjazdach do posesji: − warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa bezfazowa, koloru grafitowego – gr. 8 cm, − podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm, − podbudowa zasadnicza: chudy beton C12/15 – gr. 15 cm, Projekt przewiduje wykorzystanie krawężnika drogowego najazdowego 15x22 cm. Projekt przewiduje zastosowanie obrzeży chodnikowych betonowych 8x30 cm koloru szarego w celu ograniczenia od zewnętrznej strony krawędzi chodników. Projektuje się odprowadzenie wody opadowej powierzchniowo do istniejącego rowu odparowującego. 2. Zakres zamówienia publicznego obejmuje również: 1) organizację i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również ich stałą sprawność techniczną, 2) przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu, za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca, Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy robót, 3) pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza); 4) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Firmę Projektowo–Wykonawcza „JANBUD” Jan Antkowiak ul. Sikorskiego 41A/1, 64-700 Czarnków 5) uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót z Zamawiającym, stanowiącego załącznik do umowy z Zamawiającym, 6) wykonanie badań: zagęszczenia podłoża zgodnie z SST. 7) wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające jakość planowanych do wbudowania materiałów, 8) przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem, 9) sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia robót drogowych w pasie drogi wojewódzkiej, którego opracowanie i uzgodnienie z właściwymi organami oraz zatwierdzenie leży po stronie Wykonawcy (jeśli jest wymagany), 10) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku. Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; 3. jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach