Przetargi.pl
Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Ludgierzowice

Gmina Zawonia ogłasza przetarg

 • Adres: 55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 312-81-82 , fax. 0-71 312-81-82
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawonia
  ul. Trzebnicka 11 11
  55-106 Zawonia, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 312-81-82, fax. 0-71 312-81-82
  REGON: 93193490500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawonia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Ludgierzowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Długość chodnika 0,46 km powierzchnia 1190 m2. Wykonanie chodnika o szerokości 1,5 do 2,0 m i powierzchni 740 m2, wjazdów o powierzchni 190 m2 i zatok 240 m2. Nawierzchnia z kostki betonowej - 1190 m2, nawierzchnie bitumiczne - 325 m2. Kanalizacja deszczowa - ? 600 - 324 m, studnie betonowe -19 szt, ? 400 - 93 m i ? 200 - 88 m, wpusty deszczowe 17 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332537
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze. 3) dysponują potencjałem technicznym lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego; 4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowy dróg. 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w szczególności wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, [wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert] b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego [wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert]; c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności [wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert]. d) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, o podobnym charakterze, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (według załącznika nr 2), e) wykazu osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności f) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt e, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; g) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - świadectwo nadania uprawnień zawodowych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowy dróg wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby inżynierów budownictwa, jeżeli obowiązek przynależności do właściwej izby wynika z odrębnych przepisów. h) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawonia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach