Przetargi.pl
BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W OSTRÓDZIE

Gmina Miejska Ostróda ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 429 400 , fax. 896 429 401
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ostróda
  ul. Mickiewicza 24
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 429 400, fax. 896 429 401
  REGON: 52443000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W OSTRÓDZIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku żłobka w Ostródzie, w tym: 1) zamówienie podstawowe obejmuje budowę budynku żłobka i łącznika z budynkiem istniejącego przedszkola; 2) zamówienie opcjonalne (prawo opcji) obejmuje: a) wykonanie instalacji fotowoltaicznej; b) wykonanie ogrodzenia; c) budowę ciągów spacerowych; d) budowę drogi p.poż; zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 4 do SIWZ), dokumentacją projektową (załącznik nr 5 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 2. Charakterystyka budynku: 1) Budynek w konstrukcji tradycyjnej, przekryty dachem wielospadowym (kopertowym) o kącie nachylenia 15º, krytym gontem bitumicznym w kolorze czerwonym lub odcieniach zbliżonych do czerwieni; 2) Budynek żłobka będzie połączony szklanym łącznikiem z budynkiem istniejącego przedszkola, zasilanie w media niezbędne do funkcjonowania, zalicznikowo z istniejącego przedszkola; 3) Kategoria zagrożenia ludzi- ZL II; 4) Fundamenty: Płyta żelbetowa zbrojona krzyżowo; 5) Ściany nośne: konstrukcyjne murowane z betonu lekkiego; 6) Ściany działowe: murowane jw.; 7) Strop: Drewniany belkowy; 8) Izolacje: a) przeciwwilgociowa pozioma- folia budowlana PVC; b) przeciwwilgociowa pionowa- 2x masa gruntująca (asfaltowo-kauczukowa) + lepik na zimno do klejenia papy; c) paraizolacja- folia paroszczelna i paro przepuszczalna; d) termiczne- wełna kamienna i styropian; 9) Stolarka okienna i drzwiowa- typowa i indywidualna, okna i drzwi spełniające wymogi współczynnika k <= 1,1 W/m2K dla szyby; 10) Tynki: a) wewnętrzne- tynki wapienno-gipsowe; b) zewnętrzne- wyprawa tynkowa akrylowa na siatce; c) cokół- okładzina klinkierowa; 11) Malowanie i powłoki zabezpieczające: a) malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi lub emulsyjnymi; b) w łazienkach i WC glazura do wysokości 2,0m; 12) Dach konstrukcja: dach wielospadowy (kopertowy) o nachyleniu 15°. Konstrukcja drewniana, z drewna sosnowego nasyconego środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną przez dwukrotne smarowanie preparatem solnym, środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym wg wytycznych stosowanych przez producenta. Wszystkie elementy drewniane, stykające się z murem lub żelbetem, należy zabezpieczyć 2 warstwami papy asfaltowe; 13) Pokrycie dachu: W ramach budowy należy zastosować dobrej jakości gont bitumiczny w kolorze czerwonym lub odcieniach zbliżonych do czerwieni. Stosować kompletne systemy pokryć dachowych z elementami zapewniającymi odpowiednią wentylację połaci dachowej oraz możliwość wejścia kominiarza na dach. 3. Charakterystyczne parametry obiektu: 1) Powierzchnia całkowita- 520,62 m2; 2) Powierzchnia użytkowa- 520,62 m2; 3) Powierzchnia zabudowy- 604,28 m2; 4) Kąt nachylenia dachu- 15º; 5) Wysokość budynku- 6,42 m; 6) Szerokość budynku- 35,54 m; 7) Długość budynku- 30,33 m; 8) Ilość kondygnacji- 1; 9) Kubatura- 1.742,67 m3. 4. Prawo opcji: 1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 uPzp; 2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu zakresu przedmiotu zamówienia o następujące prace: wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie ogrodzenia, budowę ciągów spacerowych, budowę drogi p.poż; 3) Opis poszczególnych elementów objętych prawem opcji został opisany w dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ); 4) Skorzystanie z prawa opcji będzie poprzedzone jednostronnym oświadczeniem Zamawiającego- w formie pisemnej, określającym zakres zwiększenia. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny określone w ofercie Wykonawcy. 5) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 4, może być wykonywane aż do wyczerpania zakresu określonego w pkt 2 i 3. 6) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie wykonania zamówienia (z tym, że zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie instalacji fotowoltaicznej i ciągów spacerowych nie wcześniej niż po wykonaniu stanu surowego zamkniętego). 7) Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji odbywać się będzie zgodnie z wymogami określonymi dla zamówienia podstawowego. 8) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy); 2) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót; 3) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót; 4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 5) zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu najdalej w dniu odbioru końcowego robót kompletu dokumentów (1 egzemplarz), na który składały się będą: dokumentacja jakości wyrobów, dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych, protokoły odbiorów robót zanikających oraz odbiorów częściowych robót; protokoły rozruchu oraz niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 7. W przypadku, gdy w SIWZ zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 uPzp: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale: 1) w postaci papierowej- w siedzibie Zamawiającego, pokoju nr 119 (parter); lub 2) w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym- za pośrednictwem portalu. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za wadium wniesione w terminie uważa się: 1) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz, w przypadku dokumentu w postaci: a) papierowej- data złożenia w siedzibie Zamawiającego; b) elektronicznej- data zapisania dokumentu na serwerach portalu; 2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu- datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. 8. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane w § 10 ust. 6. 9. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz: 1) musi obejmować wszystkie przesłanki zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp; 2) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SIWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej; 3) musi wskazywać nazwę postępowania; 4) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia. 10. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy dokonywać w formie określonej w ust. 3.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć formularz oferty (pod rygorem nieważności, w formie pisemnej- opatrzony własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej- opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wraz z formularzem oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczanie w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 2a do SIWZ). 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2) jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku polega na zdolnościach innych podmiotów- zobowiązanie, o którym mowa w § 5a ust. 2 SIWZ. Zobowiązanie składa się, w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zdolności; 3) pełnomocnictwo oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię, w przypadku: a) wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 10 do SIWZ; b) ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. Wykonawca może złożyć pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y udzielającą/e pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach