Przetargi.pl
"Budowa budynku zaplecza socjalnego - dokończenie budowy"

Wójt Gminy Choczewo, Urząd Gminy Choczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 84210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 723 940 , fax. 586 763 012
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Choczewo, Urząd Gminy Choczewo
  ul. Pierwszych Osadników 17
  84210 Choczewo, woj. pomorskie
  tel. 585 723 940, fax. 586 763 012
  REGON: 53446300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.choczewo.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Budowa budynku zaplecza socjalnego - dokończenie budowy"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót budowlanych związanych z budową budynku zaplecza socjalnego w miejscowości Choczewko na dz. Nr 63/73 obręb Kurowo gm. Choczewo 84-210 2. Zakres robót obejmuje między innymi: a) Izolacje poziome i posadzki b) Roboty tynkarskie c) Montaż drzwi wewnętrznych d) Prace malarskie e) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi f) Montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych g) Ocieplenie ścian styropianem i cienko warstwowe wyprawy z tynku mineralnego h) Montaż balustrad balkonowych z pochwytem stalowym i) Montaż rusztu dla podbitki i desek na okapie j) Budowa tarasu i schodów zewnętrznych k) Zagospodarowanie terenu – parking i tereny zieleni l) Instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej m) Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna n) Instalacja centralnego ogrzewania o) Kotłownia z piecem na pellet (kocioł 5-tej klasy emisji wg normy EN 303-5:2012) p) Roboty elektryczne – montaż osprzętu, gniazd i opraw, łączników itp. q) Pomiary elektryczne Uwaga! 1. Zakres robót nie obejmuje budowy ogrodzenia terenu oraz budowy przyłączy wod-kan. . 2. Zamiast kotła na ekogroszek należy wycenić i zamontować kocioł na pellet . Uwaga! 1. Zakres robót nie obejmuje budowy ogrodzenia terenu oraz budowy przyłączy wod-kan. . 2. Zamiast kotła na ekogroszek należy wycenić i zamontować kocioł na pellet.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Wadium wynosi: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 2. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. W celach informacyjnych oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie pieniężnej Wykonawca załącza do oferty, b) wnoszone w innych formach niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w formie oryginału i kopii wraz z ofertą (przy czym kopia dokumentu winna być trwale spięta z ofertą, a oryginał luzem, gdyż będzie podlegał zwrotowi) w jednej kopercie. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Kaszubski Bank Spółdzielczy Wejherowo o/Choczewo . Nr konta: 51 8350 0004 2600 0185 2000 0140 z podaniem tytułu: wadium – IKS.271.ZP.PN.07.2018 – Budowa budynku zaplecza socjalnego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wydatki związane z budową obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Choczewku”. 3. Formy wniesienia wadium. 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na konto, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 2) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w ust. 3 lit. od b do e musi być wystawione na Zamawiającego. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. 3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4) Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 4. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2 niniejszego rozdziału. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Nieprawidłowa forma złożenia wadium Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym uczestnikiem przetargu. Wraz ze złożonym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą uczestniczącym w postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty oryginał pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę podpisuje tylko jeden z nich. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające , że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wszelkie dokumenty składane przez podmioty zagraniczne w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach