Przetargi.pl
Budowa budynku wielorodzinnego z gotowych elementów mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Iławie - ETAP I

Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Jagiellończyka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 484 535 , fax. 896 484 535
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o.
  ul. Jagiellończyka 16
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 484 535, fax. 896 484 535
  REGON: 51085353500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itbs-ilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku wielorodzinnego z gotowych elementów mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Iławie - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z gotowych segmentów mieszkalnych (7 szt.) wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej w Iławie (działka nr 41/1, 41/2, 41/3, 42 – obręb 0008 Iława). W obiekcie znajdować się będzie 7 lokali socjalnych, natomiast przy budynku znajdować się będzie chodnik, parking i plac zabaw. Gotowe segmenty mieszkalne są składowane przy ul. Wodnej w Iławie., są wykonane nowe, wymagają dostosowania do projektu budowlanego. Kontenery wyposażone są w: - miska ustępowa – 4 szt. - WC kompakt – 4 szt. - umywalka z baterią stojącą – 4 szt. - brodzik z zasłonką prysznicową – 4 szt. - bateria prysznicowa – 4 szt. - bojler elektryczny – 4 szt. - bateria zlewozmywakowa – 4 szt. (wymagana ilość 7 szt.) - zlewozmywak blaszany z szafką – 4 szt. (wymagana ilość 7 szt.) Przedmiot zamówienia został podzielony na II etapy, celem niniejszego postępowania jest ETAP I – montaż segmentów mieszkalnych. Podstawowe parametry techniczne budynku o wym. 21,08 x 6,00m: a) powierzchnia zabudowy: 126,48 m2, b) powierzchnia użytkowa budynku: 89,17 m2, c) kubatura budynku: 366,79 m3, d) ilość kondygnacji nadziemnych: 1, e) ilość kontenerów: 7 szt. o wym. 3,00 x 6,00 m każdy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców wniesienia wadium. Wysokość wymaganego wadium ustala się na kwotę 2.000,00 zł. (Słownie: dwa tysiące złotych 00/100 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: 84 1160 2202 0000 0000 6192 1958 z dopiskiem: wadium – budowa budynku wielorodzinnego z gotowych elementów mieszkalnych. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 103. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/ poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust 2 ww. ustawy, w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej (potencjał kadrowy) przedstawi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu Zamawiający przedstawił w załączniku nr 6 do SIWZ. Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Sporządzony przez Wykonawcę, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Oferty. 5. Kosztorys ofertowy przygotowany metodą kalkulacji szczegółowej, wraz z zestawieniem materiałów, sprzętu i robocizny, opracowany w oparciu o załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót z zachowaniem przyjętej numeracji, pozycji i podziału na poszczególne działy. W przypadku, gdy określone pozycje przedstawione zostały w kosztorysie Wykonawcy pod innymi numerami, Wykonawca w tym zakresie powinien przedstawić odpowiednie informacje lub oznaczenia. 6. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego – w oryginale lub poświadczone notarialnie. 7. Fakultatywnie, dowód wpłaty wadium, jeżeli jest ono wnoszone w formie pieniądza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach