Przetargi.pl
„Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”

Gmina Nowe Brzesko ogłasza przetarg

 • Adres: 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Brzesko
  ul. Krakowska 44
  32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie
  REGON: 351556228
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych polegające na wykonaniu pozostałej części robót (kolejny etap- część robót budowlanych zrealizowano) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.Przedmiot zamówienia obejmuje prace ogólnobudowlane związane z realizacja budynku wielofunkcyjnego o pow. użytkowej 185,80m2, pow. zabudowy 223,65 m2, kubaturze 664,72m3 wraz z instalacjami, szambem, rozbiórką i wyposażeniem. Przedmiot zamówienia obejmuje dokumentację powykonawczą oraz dokumentację wymaganą do zakończenia inwestycji, złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Stan istniejący:wykonane są fundamenty i ściany fundamentowe wraz z izolacja i docieplaniem od zewnątrzzostawione są wypusty zbrojenia dla słupów kondygnacji parteru wykonana jest kanalizacja podposadzkowa przestrzeń wewnątrz fundamentowa jest zasypana i zakończona płyta podposadzkową z chudego betonuPrace pozostające do wykonania: prace murarskie, konstrukcje dach wraz z pokryciem i obróbkami, stolarkę zewnętrzna i wewnętrzna, parapety, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, docieplenie ścian i izolacje ciepłochronne budynku, tynki i okładziny ścian zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie, balustrady i poręcze, podłoża i posadzki, instalacje wewnętrzne; wod-kan, c.o., kotłownie, elektryczna, odgromowa , przyłącza energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i wody. Wyposażenie oraz rozbiórka istniejącego budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce.Realizacja zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY Z CZĘŚCIĄ REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ, zagospodarowaniem terenu oraz rysunkami i dokumentacji doprecyzowującej szczegóły wykonawcze i roboty objęte odrębnymi opracowaniami.Szczegółowy zakres prac objęty zamówieniem został opisany w Załączniku A - Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji zawierającym m.in. dokumentację projektową, zagospodarowanie terenu, przedmiar, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach