Przetargi.pl
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kodrań oraz Dworszowice Pakoszowe gmina Sulmierzyce

Gmina Sulmierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 98-338 Sulmierzyce, ul. Urzędowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 846 056 , fax. 446 846 057
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulmierzyce
  ul. Urzędowa 1
  98-338 Sulmierzyce, woj. łódzkie
  tel. 446 846 056, fax. 446 846 057
  REGON: 59064818400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulmierzyce.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kodrań oraz Dworszowice Pakoszowe gmina Sulmierzyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1) Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kodrań oraz Dworszowice Pakoszowe gmina Sulmierzyce. Część 1 zamówienia - przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej, zewnętrznej instalacji gazowej oraz płyty fundamentowej pod zbiornik na gaz płynny wraz z montażem zbiornika podziemnego na gaz płynny, zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem na ścieki, przyłączem wodociągowym oraz 13 miejscami postojowymi w miejscowości Kodrań - Anielów, gmina Sulmierzyce na działce nr ewid. 159/4 oraz 80. Budynek objęty opracowaniem jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty blachodachówką, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z materiałów powszechnie dostępnych na rynku. Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie w systemie otwartym powierzchniowym na tereny zielone na działce inwestora. Teren działki inwestora znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej. W przypadku prowadzenia prac ziemnych należy postępować zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Do budynku zaprojektowano elektryczną wewnętrzną linię zasilającą. Woda doprowadzona będzie do budynku z sieci gminnej za pomocą zaprojektowanego przyłącza wodociągowego. Nieczystości płynne z obiektu odprowadzane będą do zaprojektowanego zbiornika bezodpływowego na ścieki za pośrednictwem zaprojektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Do budynku zaprojektowano wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej zasilanej ze zbiornika podziemnego na gaz płynny. Dane techniczne projektowanego budynku − długość 21,00 m − szerokość 11,00 m − wysokość do kalenicy 6,32 m − wysokość do okapu 3,16m − powierzchnia zabudowy 231,00 m2 − powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń 200,23 m2 − kubatura brutto budynku 1197,42 m3 − liczba izb 11 Kategoria zagrożenia ludzi ZL I Kubatura budynku określona zgodnie z zasadami podanymi w PN-ISO 9836:1997. W budynku zlokalizowano pom. świetlicy wraz z szatnią, zapleczem świetlicy i pomieszczeniem gospodarczym, pomieszczeniami sanitarnymi i wiatrołapem. W budynku w pomieszczeniu zaplecza świetlicy wydzielono miejsce dla zawieszenia kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania. Główne wejścia do budynku znajdują się na elewacji zachodniej. W budynku przewiduje się przebywanie ponad 50 osób co kwalifikuje obiekt do kategorii ZLI. Cały budynek musi spełniać wymogi stopnia NRO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale V SIWZ, na który składają się następujące dokumenty: 1) Projekt budowlano-wykonawczy, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru (branża konstrukcyjno – budowlana, sanitarna oraz elektryczna), 3) Przedmiary robót. Uwaga: Przedmiary robót zostały załączone w celach informacyjnych i służą jedynie do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowią one podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę. Część 2 zamówienia - przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejącego budynku strażnicy OSP, budynku gospodarczego, istniejącego zbiornika na ścieki, istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz masztu syreny alarmowej położonego w miejscowości Dworszowice Pakoszowe, gm. Sulmierzyce na działce nr ewid. 925/1, 926/3, 926/2, a następnie budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej, zewnętrznej instalacji gazowej oraz płyty fundamentowej pod zbiornik na gaz płynny wraz z montażem zbiornika podziemnego na gaz płynny, zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem na ścieki, 23 miejscami postojowymi oraz rozbudową istniejącego przyłącza wodociągowego. Nowopowstały budynek będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, krytym blachodachówką, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z materiałów powszechnie dostępnych na rynku. Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo w systemie otwartym na tereny zielone na działce inwestora. Planowana inwestycja znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej. W przypadku prowadzenia prac ziemnych należy postępować zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ponadto budynek znajduje się w strefie ochrony bezpośredniej cmentarza oraz w strefie ochrony pośredniej cmentarza. W budynku obowiązuje zakaz magazynowania produktów spożywczych. Budynek posiada przyłącze wodociągowe. Do budynku zaprojektowano wykonanie elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej z istniejącego przyłącza energetycznego. Nieczystości płynne z obiektu odprowadzane będą do zaprojektowanego zbiornika bezodpływowego na ścieki za pośrednictwem zaprojektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Do budynku zaprojektowano wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej zasilanej ze zbiornika podziemnego na gaz płynny. Dane techniczne projektowanego budynku − długość 32,39 m − szerokość 11,20 m − wysokość do kalenicy 6,96 m − wysokość do okapu 3,76m − powierzchnia zabudowy 362,77 m2 − powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń 314,97 m2 − kubatura brutto budynku 2051,58 m3 − liczba izb 15 Kategoria zagrożenia ludzi ZL I Kubatura budynku określona zgodnie z zasadami podanymi w PN-ISO 9836:1997. W budynku zlokalizowano pom. świetlicy wraz z szatnią, zapleczem świetlicy i pomieszczeniem gospodarczym, sanitariatami i wiatrołapem. Budynek posiada pomieszczenie garażowe dla wozu strażackiego wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami dla strażaków, takimi jak szatnia, sala spotkań oraz sanitariat. W budynku w pomieszczeniu zaplecza świetlicy wydzielono miejsce dla zawieszenia kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania. Główne wejścia do budynku znajdują się na elewacji wschodniej. W budynku przewiduje się przebywanie ponad 50 osób co kwalifikuje obiekt do kategorii ZLI. Cały budynek musi spełniać wymogi stopnia NRO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale V SIWZ, na który składają się następujące dokumenty: 1) Projekt budowlano-wykonawczy, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru (branża konstrukcyjno – budowlana, sanitarna oraz elektryczna), 3) Przedmiary robót. Uwaga: Przedmiary robót zostały załączone w celach informacyjnych i służą jedynie do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowią one podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę. Informacje i wymagania wspólne dla Części 1 oraz Części 2 zamówienia: Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest: • oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze), • powiadomić właścicieli działek sąsiednich i ewentualne osoby przebywające na działkach sąsiednich o prowadzonych robotach, Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia (w tym również wykonanie robót budowlanych nie ujętych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do wykonania za względu na wiedzę techniczną), jak również wszelkich robót i czynności limitujących odbiór końcowy przedmiotu zamówienia niezależnie od tego, czy były one przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty. Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego: 1) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, 2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w dwóch egzemplarzach w języku polskim z podziałem na branże (oprawionej w segregatory z szczegółowym spisem treści) zawierającej co najmniej: a) pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania do PINB przyjęte bez sprzeciwu, b) oryginał/kserokopię dziennika budowy, c) mapy geodezyjne powykonawcze z pieczątkami potwierdzającymi wniesienie do zasobu geodezyjnego przez Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej, d) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy: • o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, ostateczną decyzją Pozwolenia na budowę oraz ustawą Prawo budowlane, • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków i/lub lokali, • o odpowiednim zagospodarowaniu Terenów przyległych do budowy umożliwiającym właściwą eksploatację wybudowanego obiektu. e) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, f) oryginał/kopię projektu budowlanego powykonawczego - podpisanego przez Kierownika Budowy/Kierowników Robót, g) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót odpowiedniego do charakterystyki branży, której dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian, h) protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych, i) wersję elektroniczną (w ilości zgodnej z wersją papierową) dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formacie pdf.) na płycie CD/DVD, j) „Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych, k) wszelkie instrukcje obsługi oraz DTR urządzeń (w języku polskim), wraz z potwierdzeniem wykonania szkoleń w zakresie obsługi tych urządzeń. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych niż przewidziane w dokumentacji projektowe j i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, np. zmiany Pozwolenia na budowę, wykonania projektów, rysunków itp. wykonawca ma obowiązek czynności te dopełnić i uwzględnić w cenie oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zastosowanie rozwiązań równoważnych zależy od zaakceptowania ich przez Zamawiającego. Obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w ww. opracowaniach i wykazania zapewnienia parametrów równoważności leży po stronie wykonawcy. W przypadku gdy wymagania w tych opracowaniach odnoszą się do znaku towarowego, danego pochodzenia lub danej produkcji, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności oferowanych przez niego produktów lub technologii w stosunku do produktów i technologii w nich określonych (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produktów. W przypadku gdy wymagania w PFU odnoszą się do norm lub innych systemów odniesienia, zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności w sposób określony w art. 89 ust. 4 i 5 Pzp. 3.2) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie czynności objęte opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót oraz niniejszej SIWZ składające się na bezpośrednie wykonanie Robót lub usług i związane z wykonaniem tych Robót lub usług dla, których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy t.j. wykonanie robót branży konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej były wykonywane w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy, Podwykonawców Robót lub usług. Wymaganie nie dotyczy Geodety, Kierownika budowy oraz Kierowników Robót branżowych. Szczegółowe wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały w Rozdziale IV SIWZ – Wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9. Wymagania dotyczące wadium 9.1. Oferta składana na wykonanie Części 1 zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 16.500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Oferta składana na wykonanie Części 2 zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100). 9.2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 310). 9.3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Kleszczów Oddział w Sulmierzycach. Nr rachunku: 27 8978 0008 0030 1846 2000 0140 z dopiskiem: Wadium – „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kodrań oraz Dworszowice Pakoszowe gmina Sulmierzyce” Część ….. zamówienia 9.5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne zostaną uznane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 9.6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 9.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 9.8. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 9.9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 9.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9.12. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9.15. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 9.16. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku dla żadnej z Części zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1) Formularz ofertowy, 2) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, inne. Jeżeli dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.) wykonawca podaje tylko adres URL i jeżeli potrzeba kod do pobrania dokumentu. Wykonawcy z Polski nie muszą podawać tych informacji. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca załącza do oferty w formie pisemnej. Z dokumentów załączonych do oferty np. zobowiązania, o którym mowa powyżej musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, bez uprzedniego wezwania przez zamawiającego, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach