Przetargi.pl
Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie

Gmina Lipnik ogłasza przetarg

 • Adres: 27-540 Lipnik, Lipnik
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8691410, 8691419 , fax. 158 691 754
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipnik
  Lipnik 20
  27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8691410, 8691419, fax. 158 691 754
  REGON: 83040983800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lipnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Budynek parterowy nie podpiwniczony z dachem jednospadowym wykonany w konstrukcji mieszanej. Obiekt o kształcie regularnym prostokątnym o wymiarach 5,25x15,00m. Fundamenty z ław żelbetowych zbrojonych oraz ścian fundamentowych wykonanych z bloczków betonowych. Ściany z płyt warstwowych gr. 150mm i wewnętrzne 100mm z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Połączenia płyt warstwowych za pomocą profili stalowych mocowanych do płyt warstwowych. Połączenie płyt ściennych z fundamentem poprzez ceownik mocowany kotwami wklejanymi do ław fundamentowych. Wszystkie połączenia ścian i dachu poprzez systemowe rozwiązania stosowane w obiektach kontenerowych. Pokrycie dachu z płyt warstwowych wraz z obróbki blacharskimi blachą powlekaną. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej PVC. Kolorystyka elewacji projektowanego budynku w odcieniach jasnych pastelowych (wg standardowej palety RAL), pokrycie dachu, kolor płyt warstwowych dachowych jak kolor ścian lub inny zależnie od decyzji Inwestora. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do istniejącej sieci znajdującej się na działce. Wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej i wentylacyjnej, wyposażenie obiektu w gniazdka lampy oraz biały montaż. Wykonawca wykona pełną obsługę geodezyjną przedmiotu umowy w tym inwentaryzację powykonawczą inwestycji. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania przedmiotowej umowy a) kosztorys opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) w wersji papierowej i elektronicznej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, na którą składa się dokumentacja projektowa i przedmiary robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. Ustanawia się następująca hierarchię dokumentów w celu ustalenia w przypadku wątpliwości czy dany element do wykonania wchodzi w zakres niniejszego zamówienia: a) projekt budowlany b) przedmiar robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach