Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap III

Gmina Miejska Łeba ogłasza przetarg

 • Adres: 84-360 Łeba, Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8661510 , fax. 59 8661337
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Łeba
  Kościuszki 90
  84-360 Łeba, woj. pomorskie
  tel. 59 8661510, fax. 59 8661337
  REGON: 77097974300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bipleba.nv.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadnia pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap III 2. Ogólna charakterystyka stanu zagospodarowania terenu inwestycji: 2.1. Zamówienie obejmuje dokończenie rozpoczętej inwestycji. W chwili obecnej budynek posiada fundamenty i znajduje się w stanie surowym otwartym. Zamówienie obejmuje montaż stolarki drzwiowej i okiennej, ocieplenie budynku, budowę przyłączy do budynku oraz pozostałe prace wykończeniowe wraz z drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi i oświetleniem aż do zrealizowania całego zamierzenia budowlanego. 2.2. Dane techniczne budynku: - powierzchnia zabudowy budynku: 250,65m2 - powierzchnia galerii i schodów zewnętrznych: 127,89m2 - kubatura brutto części zamkniętych i przekrytych: 1632m2 - wysokość budynku: 6,81m - szerokość i długość budynku: 9,2mx34,78m 2.3. Dane techniczne przyłączy: - kanalizacja sanitarna – kanalizacja grawitacyjna PCV SN8 Ø200mm ze ścianką litą do projektowanej przepompowni, kanalizacja tłoczna od przepompowni ścieków EDP 02 do studni rozprężnej wykonana z rur PE90 i dalej grawitacyjna do istniejącej studni; przyłącze do budynku wykonać z rur PVC SN8 Ø160mm ze ścianką litą; studnie na budowanej sieci betonowe o średnicy 1200mm – ok. 300m - przyłącze wodociągowe – przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową i wodomierzem pojemnościowym DN20mmod istniejącego wodociągu DN 150mm wykonać za pomocą przewodu PEHD DN63 – ok. 35m; - hydrant DN 80 PN 10/16 - przyłącze gazowe – wykonanie gazociągu od granicy działki do projektowanego budynku z rur PE32 - kanał technologiczny – od granicy działki w kierunku budynku i do budynku z 2 rur PVC Ø110 – ok. 43mb - oświetlenie zewnętrzne – z oprawami LED parkowymi o mocy około 40-50W – 5 szt. wraz z zasilaniem, długość sieci ok. 90m 2.4. Dane techniczne zjazdu: - zjazd z drogi powiatowej nr 1302G w miejscu istniejącego zjazdu - należy wykonać zjazd z kostki betonowej ażurowej gr. 8cm - spadek podłużny 0,5% - szerokość 5m, długość ok. 9,29m 3. Zakres zamówienia obejmuje również: 3.1. ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających) 3.2. wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów) 3.3. organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe, 3.4. usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, 3.5. realizację prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych, 3.6. uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych, 3.7. przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego 3.8. przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej 4. Ustalenia dodatkowe do robót budowlanych: 4.1. Przed rozbiórką wszelkich materiałów komisja składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i zarządcy danego terenu, dokona oceny ilości i jakości materiałów, które Wykonawca będzie zobowiązany odzyskać. Odzyskany materiał Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość ok. 3 km). Materiał zostanie złożony przez Wykonawcę w sposób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie. Materiał nie nadający się do ponownego wykorzystania (gruz, materiały ziemne) Wykonawca zutylizuje jeśli zajdzie taka konieczność. Koszt ten należy wliczyć w cenę ryczałtową. 4.2. Prace objęte są decyzją pozwolenia na budowę nr D445/18 z dnia 22.10.2018r 4.3. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy materiałów lub towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe i że proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań. 4.4. Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa. 5. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 6. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 7. 7.1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, którego nie należy wypełniać przy składaniu oferty. 7.2. Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 5 do umowy. 7.3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie opracowanych dokumentacji oraz prac budowlanych do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do wystawiania faktur. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego. 9. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców wszystkich osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z: - pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi i odtworzeniowymi, - robotami brukarskim, - budową instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, gazowej - robotami w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych i teletechnicznych wraz z montażem urządzeń zewnętrznych, - tynkowaniem, malowaniem, kafelkowaniem - pracami przy elewacji budynku, - montażem stolarki drzwiowej i okiennej, - pracami dekarskimi, - pracami wykończeniowymi na budynku czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, dostawcy materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru 10.1. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 10.2. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego: 10.2.1. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy i na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu w formie oświadczenia opatrzonego datą, wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informację o sposobie zatrudnienia tych osób (rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu). 10.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących wskazane czynności (pkt. 10.) lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany. Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy. 10.2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt. 10, na miejscu realizacji zamówienia w celu weryfikacji czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w pkt. 10. 10.2.4. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie krótszym niż 2 dni robocze, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawców kopie umów o pracę osób wykonujących czynności (zgodne z pkt.10.). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Informację takie jak imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 10.2.5. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o wykonanie czynności w ramach ustawowych kompetencji w celu sprawdzenia/ kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawców) osób na umowę o pracę przy czynnościach o których mowa w ust. 10. 10.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt. 10 oraz umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 11. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 12. Na dzień podpisania umowy Wykonawca przedstawił polisę OC na kwotę 2.000.000,00zł. Przed upływem terminu jej ważności Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu polisę OC obejmującą pozostały okres realizacji przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących: - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa osobno w/w oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ); 4. Oferta musi zawierać kosztorys ofertowy odpowiadający co do zawartości treści SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach