Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi

OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  REGON: 290876888
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://otbs.ostrowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej, zielenią urządzoną oraz instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, w systemie „ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ”Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej jest Program Funkcjonalno – Użytkowych ( dalej PFU ) opracowany przez Pracownię Projektową M&J mgr inż. arch. Jarosław Kawiński. Ul. Iłżecka 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.Teren inwestycji znajduje się na działkach nr ew. 33/1, 34/1, 35/1, 33/4, 34/4, 35/4 (obr. 19 ark. 2) położonych przy ulicy Hubalczyków w Ostrowcu Świętokrzyskim.Budynek będzie się składał z 30 lokali mieszkalnych, w tym:  lokal mieszkalny dwupokojowy ( 24 lokale ), o pow. od 34,0m2 do 51,0 m² przy wielkości pokoi od 9,0 m² do 20,0 m², przy czym w większości mieszkań, kuchnia i jadalnia stanowić będzie część jednego z pokoi (aneks kuchenny); pozostałe pomieszczenia: przedpokój, łazienka razem z w.c.; lokal mieszkalny trzypokojowy ( 6 lokali ), o pow. od 57, 0m² do 58,0 m² przy wielkości pokoi od 9,0 m² do 23,0 m², przy czym kuchnia stanowić będzie część jednego z pokoi (aneks kuchenny); pozostałe pomieszczenia: przedpokój, łazienka razem z w.c. Jedno mieszkanie w poziomie parteru należy dostosować do wymogów osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Mieszkania wyposażyć w balkony (wyjątek stanowić będzie 1 mieszkanie na każdej kondygnacji mieszkalnej z portfenetrem). Wózkownia w poziomie parteru o powierzchni nie mniejszej niż 5,0 m² Wymiennikownia MEC w poziomie piwnic o powierzchni nie mniejszej niż 18,0 m² Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.Budynek mieszkalny wielorodzinny, 1 klatkowy, siedmiokondygnacyjny (w tym 6 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna). Budynek podpiwniczony, w poziomie piwnic zlokalizowana będzie wymiennikownia MEC, komórki lokatorskie oraz pomieszczenie porządkowe. Dach w postaci stropodachu o nachyleniu min. 3%. Budynek należy wyposażyć w windę (elektryczną.Przybliżone wymiary rzutu budynku wynoszą: 29,74m x 15,97m Powierzchnia zabudowy [m²] 366,00 Kubatura [m³] 7686,80 Wysokość budynku [m] 20,50Powierzchnia całkowita [m²] 2950,70 Architektura budynku - współczesna, harmonizująca z architekturą sąsiedztwa. Kolorystykę budowli należy ustalić, jako stonowaną z akcentami kolorystycznymi w miejscach ważnych kompozycyjnie. Wejście do budynku z wiatrołapem. Geometria dachu – dach płaski typu stropodach. Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych na gruncie rodzimym. Stropy żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane.Ściany fundamentowe żelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro na placu budowy.Ściany nośne kondygnacji nadziemnych grubości 24,0cm – 25,0 cm murowane z bloczków z betonu komórkowego, bloczków silikatowych lub pustaków ceramicznych. Ścianki działowe murowane z bloczków gipsowych grubości 12,0 cm, technologia wykonania ścian zgodnie z wytycznymi producenta. Stropy nad piwnicą i kondygnacjami mieszkalnymi grubości ~18,0 cm w postaci płyt żelbetowych, monolitycznych wylewanych na mokro na placu budowy.Dach - nad ostatnią kondygnacją mieszkalną stropodach grubości ~18,0 cm w postaci płyty żelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro na placu budowy, nad pomieszczeniem wiatrołapu i wózkowni stropodachu grubości ~18,0 cm w postaci płyty żelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro na placu budowy.Balkony - płyty balkonów o wysięgu max. 150,0 cm mierząc od lica zewnętrznego ściany wykończonej. Płyty mocowane do stropów za pośrednictwem balkonowych łączników termicznych. Płyty balkonów żelbetowe monolityczne o grubości zmiennej od 16,0 cm do 14,0 cm Klatka schodowa - schody przewidziano jako płytowe, żelbetowe, monolityczne, o grubości biegów i spocznika min. 15,0 cm, wylewane na mokro na placu budowy.Szyb windowy - jako żelbetowy monolityczny o grubości ścian 24,0 cm; szyb oddylatowany od konstrukcji budynku z odpowiednim zagłębieniem podszybia. Wysokość nadszybia należy określić w zależności od wytycznych przewidywanego dostawcy dźwigu windowego. W płycie nadszybia należy zaprojektować odpowiednie uchwyty i elementy montażowe dla dźwigu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 80.000,00 zł (słownie : osiemdziesiąt tysięcy złotych)z dopiskiem:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 29.09.2022 r.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:Bank: PKO BP Oddział 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim Nr rachunku: 62 1020 2674 0000 2602 0002 9066Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572) musi zawierać postanowienie o następującej treści :Beneficjent ma prawo zgłaszania roszczeń w terminie do 5 dni po upływie terminu związania ofertą, jeżeli tylko zdarzenie uzasadniające zatrzymanie wadium miało miejsce przed upływem terminu związania ofertą.7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie stawia się wymagań,2) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 złco potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.3) Zdolności technicznej lub zawodowej tj. :a) W zakresie usług projektowych - posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi projektowe polegające na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej każda dla wykonania budowy budynku wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji o kubaturze co najmniej 6.000 m³ - każdy budynek i o wartości robót każdego budynku nie mniejszej niż 7.000.000,00 zł brutto,co potwierdzą w wykazie wykonanych usług projektowych i referencjami;b) W zakresie robót budowlanych - posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie budowy budynku wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji o kubaturze co najmniej 6.000 m³ - każdy budynek i o wartości wykonanych robót każdego budynku nie mniejszej niż 7.000.000,00 zł brutto.Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę wykazu wykonanych robót wraz z referencjami, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.c) Dysponują :Zespołem projektowym : projektantem branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu ( liczone od daty wydania uprawnień ), projektantem branży elektrycznej – posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu ( liczone od daty wydania uprawnień ), projektantem branży sanitarnej - posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu ( liczone od daty wydania uprawnień ), projektantem branży telekomunikacyjnej - posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu ( liczone od daty wydania uprawnień ).Zespołem wykonawczym w składzie : Kierownik budowy – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach. Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (licząc od daty uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy realizacji obiektów budowlanych, w tym doświadczenie w kierowaniu (nadzorowaniu) minimum jedną robotą polegającą na budowie budynku o kubaturze co najmniej 6.000 m³ wraz instalacjami wewnętrznymi tj. sanitarne, elektryczne, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, instalacjami teletechnicznymi. Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować pełny okres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania. Roboty powinny być zakończone najpóźniej w dniu składania ofert. Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień). Kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień), Kierownik robót telekomunikacyjnych osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień), Kierownik robót drogowych - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia (licząc od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy,co potwierdzą w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia złożonego przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Zamawiający dopuszcza możliwość łączeniu poszczególnych funkcji, pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień i doświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach