Przetargi.pl
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W LUBINIE PRZY UL. PRYMASA POLSKI STEFANA WYSZYŃSKIEGO - ETAP I

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Rzeźnicza 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 746 32 40 , fax. 76 746 32 41
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Rzeźnicza 1 1
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 76 746 32 40, fax. 76 746 32 41
  REGON: 39063216600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rtbs-lubin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W LUBINIE PRZY UL. PRYMASA POLSKI STEFANA WYSZYŃSKIEGO - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową w Lubinie - Etap I przy ulicy Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Ogólne dane techniczne budynku: a) budynek dwuklatkowy (A, B), z windami przystosowanymi do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w każdej klatce, b) budynek podpiwniczony, czteropiętrowy (łącznie budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych), przykryty stropodachem, c) w części podziemnej budynku znajduje się garaż dla 35 samochodów osobowych mieszkańców budynku i ich gości, oraz pracowników lokali usługowych, d) kondygnacja podziemna została przeznaczona na garaż podziemny oraz pozostałe pomieszczenia techniczne, komórki lokatorskie itp. - zgodnie z dok. projektową), e) budynek mieszkalny wielorodzinny, łącznie w budynku zaprojektowano 29 lokali mieszkalnych i lokale usługowe usytuowane w parterze budynku, f) kubatura: 13 614,74 m?, powierzchnia zabudowy: 511,36 m? Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowiące odpowiednio załączniki nr: 9 i 10 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w kwocie 180.000,00 PLN /słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych/

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.rtbs-lubin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach