Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach.

Powiat Polkowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. św. Sebastiana
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 746 15 00 , fax. 76 746 15 01
 • Data zamieszczenia: 2020-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Polkowicki
  ul. św. Sebastiana 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 746 15 00, fax. 76 746 15 01
  REGON: 39064723900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatpolkowicki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym wraz z garażem wolnostojącym, obiektami małej architektury oraz infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Polkowicach przy ul. Makowej, dz. nr 625/22, obręb: 0004, jedn. ewid. 021604_4 Polkowice miasto, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) budowę budynku mieszkalnego o powierzchni całkowitej 387,54m2, niepodpiwniczonego, parterowego z poddaszem użytkowym, w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem prefabrykowanym żelbetowym, dachem dwuspadowym, tarasem zewnętrznym na gruncie oraz podestem wejściowym, wyposażonym w wewnętrzne instalacje z.w., c.w., cwu., c.o., hydrantową, kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczne oraz teletechniczne, instalację odgromową, instalację oddymiana klatki schodowej; 2) budowę budynku garażu wolnostojącego o powierzchni całkowitej 167,74m2, jednokondygnacyjnego z poddaszem nieużytkowym, w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem prefabrykowanym żelbetowym, dachem dwuspadowym, z instalacjami technicznymi i kotłownią gazową; 3) wykonanie instalacji zewnętrznych: wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze skrzynkami retencyjno-rozsączającymi, instalacji fotowoltaicznej, zasilania furtek i bramy wjazdowej, podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej NN, kanalizacji teletechnicznej; 4) zagospodarowanie terenu, w tym wycięcie drzew, montaż obiektów małej architektury, tj. altany ogrodowej, huśtawek ogrodowych, stojaka na rowery, wykonanie mini boiska do koszykówki z systemową nawierzchnią polipropylenową, wykonanie dojść, tarasów i dojazdów dla pieszych i pojazdów, miejsc postojowych, wykonanie ogrodzenia działki z dwoma furtkami oraz z przesuwną sterowaną elektrycznie bramą wjazdową, wykonanie osłony śmietnikowej, uporządkowanie terenu z obsianiem trawą, wykonanie nasadzeń, wykonanie ogródka warzywnego z obrzeżem z kostki prefabrykowanej; 5) wykonanie przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, (Szczegółowy opis zamówienia w siwz oraz załącznikach do siwz).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 16.000 zł przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wskazanej jako ostateczny termin składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek złożenia oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej dotyczy każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach