Przetargi.pl
BUDOWA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO UNIA KALETY WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA DESZCZÓWKĘ

MIASTO KALETY ogłasza przetarg

 • Adres: 42-660 Kalety, Żwirki i Wigury, 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 352 76 30 , fax. 34 352 76 35
 • Data zamieszczenia: 2022-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO KALETY
  Żwirki i Wigury, 2
  42-660 Kalety, woj. śląskie
  tel. 34 352 76 30, fax. 34 352 76 35
  REGON: 151398706
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kalety.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO UNIA KALETY WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA DESZCZÓWKĘ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę”.Przedmiot inwestycji obejmuje budowę przy ul. Fabrycznej 35 w Kaletach budynku Klubu Sportowego Unia Kalety w technologii tradycyjnej murowanej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę oraz elementami wyposażenia budowlano-instalacyjnego.1) Charakterystyczne parametry budynku Powierzchnia zabudowy budynku 675,30 m2 Powierzchnia użytkowa 668,03 m2 Kubatura brutto całości 3 535 m3 Liczba kondygnacji nadziemnych 2 Liczba kondygnacji podziemnych brak Długość budynku całkowita 61,93 m Szerokość budynku 24,61 m Wysokość budynku 8,46 m Dach nad większą częścią budynku z papy 665,53 m2 Dach nad środkową częścią z blachy 171,41 m22) Elementy wyposażenia budowlano – instalacyjnego Szczegółowo rozwiązania instalacyjne opisane w odrębnych projektach technicznych poszczególnych branż projektu. 1.1. Instalacja centralnego ogrzewania W związku z brakiem możliwości podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej (w pobliżu brak takowej), ogrzewanie budynku planuje się realizować przy użyciu kotła gazowego zasilanego z zewnętrznego zbiornika na gaz płynny o mocy do 60kW. W budynku planowane jest ogrzewanie przy użyciu grzejników stalowych. Instalacja ogrzewania wykonana będzie z rur w technologii PE-RT/Al/PE-RT. Zasilanie nastąpi z kotła gazowego, a następnie izolowanymi przewodami rozprowadzenie czynnika grzejnego do grzejników. Grzejniki wyposażone będą w zawory termostatyczne oraz w grzejnikowy zawór powrotny.1.2. Instalacja wodociągowaW pomieszczeniu technicznym zainstalowany zostanie zestaw wodomierza gł. a za nim zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody. Instalacja wody zimnej i ciepłej wykonana zostanie z rur PEX. Instalacje prowadzone będą w szachtach instalacyjnych i bruzdach ściennych z zachowaniem niewielkiego luzu. Rurociągi rozprowadzające należy zaizolować otulinami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewody rozdzielcze poziome prowadzone w posadzce lub w bruzdach ściennych, w otulinach termoizolacyjnych. Konieczne wykonanie nowego przyłącza wodociągowego.1.3. Instalacja ciepłej wody użytkowejPrzygotowanie cwu nastąpi w zasobniku pojemnościowym o pojemności nie większej niż 1000 dm3, temperatura magazynowania wody 70 C. Zbiornik zasilany będzie przez kocioł gazowy. Rozprowadzenie do źródeł poboru rurami typu PEX z cyrkulacją w bruzdach, w ścianach lub szachtach. Przewody ciepłej wody użytkowej powinny być izolowane cieplnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.1.4. Instalacja KanalizacjiŚcieki sanitarne z budynku odprowadzane będą do istniejącej studni podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej usytuowanej w pobliżu istniejącego budynku klubowego i dalej istniejącym połączeniem w stronę sieci w drodze.Wewnętrzną instalację kanalizacyjną projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC. Prowadzenie pionów nastąpi w szachtach ściennych. Rewizje na pionach i poziomach. Nowo projektowana instalacja kanalizacyjna obejmie podejścia kanalizacyjne z urządzeń, i przewody odpływowe.Minimalny spadek podejścia kanalizacyjnego wynosi 2% w stronę pionu. Piony należy wentylować przez rury wywiewne wyprowadzone ponad dach przeciwdziałające przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń.Podejścia do przyborów sanitarnych wykonane zostaną z rur i kształtek PVC.1.5. Instalacja gazuZasilanie ze zbiornika o pojemności 2700l na gaz płynny usytuowanego na zewnątrz budynku. Zbiornik ustawiony zostanie nieco powyżej terenu na betonowej płycie fundamentowej gr. 20-30 cm.Na zbiorniku pod pokrywą ochronną znajdzie się niezbędna armatura: zawory, zespół reduktorów służących do obniżania ciśnienia gazu oraz poziomowskaz pokazujący stan napełnienia zbiornika.Armatura zamontowana na zbiorniku powinna posiadać atesty i aprobaty wymagane dla instalacji gazu płynnego.Pod zbiornikiem – nawierzchnia pokryta żwirem.Przyłączenie do zbiornika z rur przesyłowych doprowadzających gaz – rury stalowe lub polietylenowe, przebiegać będą w ziemi na gł. ok. 0,8 m. Trasę przebiegu przyłącza należy oznakować specjalną taśmą ostrzegawczą.Należy wykonać uziemienie zbiornika.Montaż instalacji wewnętrznej - połączenie przewodów gazowych od zaworu głównego w skrzynce gazowej do odbiorników nastąpi stalowymi rurami spawanymi do kotła grzewczego. Po wykonaniu instalacji wewnętrznej należy wykonać kontrolę szczelności.W pomieszczeniu gdzie przewidziano zamontowanie urządzeń gazowych należy wykonać wentylację grawitacyjną spełniającą wymogi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Wentylacja i podłączenie kotła powinna być zgodna z wytycznymi producenta urządzenia.Spaliny z kotła odprowadzane będą przez komin o średnicy 180 mm.Rozruch i eksploatacja kotłowni łącznie z instalacją gazową powinny być wykonane zgodnie z instrukcją obsługi. 1.6. Instalacja wody deszczowejW związku z brakiem możliwości podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzenie wód opadowych nastąpi z rynien i rur spustowych poprzez system retencyjny na własny teren nieutwardzony.1.7. WentylacjaWykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła w całym budynku za wyjątkiem pomieszczenia technicznego z kotłem na gaz płynny – tu dopuszczalna wyłącznie wentylacja grawitacyjna realizowana przy użyciu systemowego komina z kanałem powietrzno - spalinowym dla kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania z kanałem wentylacyjnym.1.8. Instalacja elektrycznaWykonana w oparciu o istniejące zasilanie z rozdzielnicy usytuowanej przy pd.-zach. narożu działki od strony ul. Fabrycznej, z której zasilany jest obecnie istniejący budynek klubu sportowego. Z rozdzielnicy głównej nastąpi rozprowadzenie zasilania do źródeł poboru prądu – oświetlenia, gniazd wtykowych i włączników oraz urządzeń (centrali wentylacyjnych, wentylatorów wyciągowych) i zestawu paneli fotowoltaicznych na dachu.W obiekcie znajdzie się też oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne oraz instalacja odgromowa zabezpieczająca układ paneli fotowoltaicznych.Instalacja odgromowa obejmie również zewnętrzny zbiornik na gaz płynny usytuowany zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.1.9. Instalacje teletechniczneBudynek przystosowany będzie do podłączenia instalacji teletechnicznej.UWAGI:  Przy robotach budowlanych prowadzonych w pobliżu przebiegających mediów należy wykonać przekopy kontrolne ręcznie zachowując szczególną ostrożność.  W razie wystąpienia kolizji natychmiast zawiadomić gestora sieci i dalsze prace prowadzić pod jego nadzorem.Przy sytuowaniu przebiegu przyłączy mediów do budynku na działce należy pamiętać o konieczności zachowania niezbędnych odległości pomiędzy sieciami : kanalizacyjną, wodociągową i gazową.3) Roboty rozbiórkoweZamówienie obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku kasy biletowej murowanego z bloczków żużlowo- betonowych z dachem w prostej konstrukcji drewnianej o parametrach: szerokość – 2,15 m, długość – 2,24 m, wysokość – średnia 2,20 m, powierzchnia zabudowy – 4,82 m2, kubatura brutto – 11 m3.4) Zakup wyposażeniaZakup i montaż elementów wyposażenia budynku zgodnie z załączonym zestawieniem do dokumentacji.W dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robót mogą występować nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenia sugerujące wyroby konkretnych firm Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki nr 8 do SWZ – dokumentacja techniczna do niniejszego SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. nr konta:25 1020 2313 0000 3902 0518 3068Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.Zaleca się w tytule wpłaty wpisać:„wadium: ZBM.271.10.2022”lub„wadium: Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż w wysokości: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100);4. Zdolność techniczna lub zawodowa:4.1 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.:• robotę budowlaną polegającą na budowie budynku o kubaturze brutto 2000 m3;W przypadku, gdy wykazywane roboty budowlane, są częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie robót budowlanych tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.4.2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie min. (1) jedną osobą która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:• konstrukcyjno-budowlanejlub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach