Przetargi.pl
Budowa budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-300 Olkusz, Łukasińskiego 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 326490445 , fax. 326430445 w*8
 • Data zamieszczenia: 2022-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz
  Łukasińskiego 3
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 326490445, fax. 326430445 w*8
  REGON: 272536273
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnymZamówienie obejmuje w szczególności:1) Zagospodarowanie terenu2) Budowę budynku administracyjnego3) Budowa instalacji wodociągowej, energetycznej, gazowej i teletechnicznej4) Drogi dojazdowe i parkingUwaga!: Załączony projekt budowlany obejmuje zakres wynikający z decyzji pozwolenia na budowę nr 199/2019 z dnia 27.03.2019 roku. Zamawiający informuje, że wyłącza z zakresu robót następujące elementy zadania objętego przedmiotową decyzją to jest:1. Budowa wieży telekomunikacyjnej2. Budowa budynku gospodarczego ze stacją uzdatniania wody3. Budowa studni głębinowej 4. Przebudowę zbiornika p.poż. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia – zawiera załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach