Przetargi.pl
Budowa brogu na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk ogłasza przetarg

 • Adres: 17-220 Narewka, Gruszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 6858344 , fax. 85 6858677
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk
  Gruszki 10
  17-220 Narewka, woj. podlaskie
  tel. 85 6858344, fax. 85 6858677
  REGON: 05002671000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa brogu na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Budowa brogu na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. 2.Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na terenie powiatu hajnowskiego, gminy Narewka, leśnictwo Jelonka. Nr ew. działki 921 (oddz. 187Bg). 3.Szczegółowy zakres prac znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, na który składają się: 1)Projekt budowlany, 2)Przedmiar robót, 3)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i STWiOR, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów należy je traktować wyłącznie jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Ponadto zamienne urządzenia / materiały przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami/materiałami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt. Rozwiązania równoważne, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne projektu opracowanego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, biorąc pod uwagę całość projektu budowlanego, a nie wybrany fragment całości. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. W przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych urządzeń lub materiałów sporządzony, który będzie w swej treści zawierał podanie; nazwy zastosowanego urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału. Ponadto dla urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający wymaga udokumentowania równoważności m.in. za pomocą załączonych do wykazu urządzeń/materiałów równoważnych; obliczeń, szczegółowych rysunków technicznych, atestów na kompletne urządzenie, aprobat, deklaracji zgodności z obowiązującymi normami oraz kart katalogowych producentów urządzeń/materiałów równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie. Zamawiający informuje, że urządzenia lub materiały równoważne oceniane będą pod względem możliwości uzyskania określonych dla urządzenia lub materiału warunków opisanych w dokumentacji. Nie dopuszcza się oferowania urządzeń/ materiałów będących prototypami. Na żądanie Zamawiającego, w przypadku powzięcia podejrzeń co do możliwości zaoferowania rozwiązań będących prototypami, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, iż dane urządzenie lub materiał proponowane jako równoważne nie jest prototypem tj. jest sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy, niż jeden rok, w takiej sytuacji będzie się wymagało przedstawienia co najmniej jednej lokalizacji. W przypadku niewykazania równoważności Zamawiający zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2) odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami SIWZ. Mając na uwadze treść art. 30 b ustawy Pzp, Zamawiający podkreśla, iż nie ogranicza katalogu dokumentów jakie Wykonawca, w celu udowodnienia równoważności, winien przedłożyć w ofercie. Dokumenty potwierdzające równoważność materiałów/urządzeń należy załączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza optymalizację rozwiązań projektowych przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Zakres i rozwiązania optymalizacji muszą być uprzednio uzgodnione pozytywnie z Zamawiającym i nie naruszać wymagań niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały, urządzenia i rozwiązania zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45422000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) cen zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. Wzór ww. oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach