Przetargi.pl
Budowa Brodnickiej Strefy Psiej Aktywności

Gmina Miasta Brodnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, ul. Kamionka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 930 300 , fax. 564 982 626
 • Data zamieszczenia: 2019-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Brodnicy
  ul. Kamionka 23
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 930 300, fax. 564 982 626
  REGON: 87111837100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.brodnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Brodnickiej Strefy Psiej Aktywności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Inwestycja polega na budowie Brodnickiej Strefy Psiej Aktywności. Projektuje się plac psiej aktywności tzw. kynopark. Inwestycja ma na celu stworzenia miejsca w postaci ogrodzonego placu z odpowiednim wyposażeniem umożliwiającym psom zabawę, a ich właścicielom prowadzenie tresury. Ponadto na placu zamontowane zostaną ławki, śmietniki i śmietniki na psie odchody. Teren działki zostanie zniwelowany, poprawiona zostanie struktura gleby i zasiany trawnik. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został zgodnie z załącznikami od Nr 8 – 13 do SIWZ (przedmiar, specyfikacja techniczna, rozmieszczenie urządzeń, ogrodzenie panelowe, opis techniczny, zagospodarowanie terenu). Dokumentacja techniczna ze szczegółowymi rozwiązaniami dostępna jest na stronie internetowej http://bip.brodnica.pl oraz do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, ul. Kamionka 23, pokój 304, telefon: (056) 49-30-614, 629 lub 311, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach