Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu im. 10 Pułku Piechoty

Powiat Łowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 375 902 , fax. 468 375 015
 • Data zamieszczenia: 2021-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łowicki
  ul. Stanisławskiego 30
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 468 375 902, fax. 468 375 015
  REGON: 75014776800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lowicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu im. 10 Pułku Piechoty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu im. 10 Pułku Piechoty”. 1.1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1.1. roboty rozbiórkowe i demontaże wraz z wywozem i utylizacją, m.in.: - rozbiórka instalacji elektrycznej, - rozbiórka płyty asfaltowej wraz z podbudową, - demontaż sprzętu sportowego, - rozbiórka krawężników betonowych, - roboty ziemne, - demontaż istniejących piłkochwytów, - przełożenie, likwidacja kolizji istniejących kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia 1.1.2. roboty instalacyjne, m.in.: - budowa odcinka instalacji kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym wzdłuż dłuższych krawędzi boiska wraz z podłączeniem oraz wymianą studzienki. - wykonanie instalacji oświetleniowej 1.1.3. roboty budowlane, m.in.: - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z piłkochwytami i wyposażeniem, utwardzeniem terenu (chodnikami), - ogrodzenie dojścia i stojak na 6 rowerów, 1.1.4. pozostałe roboty towarzyszące i tymczasowe oraz obowiązki Wykonawcy, m.in.: - badania szczelności instalacji kanalizacji deszczowej, - badania i pomiary elektryczne wykonanej instalacji - obsługa geodezyjna, - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, - nadzór archeologiczny, - wywóz i utylizacja gruzu oraz wszelkich, pozostałych materiałów z rozbiórek i demontażów, - roboty porządkowe, uprzątnięcie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, odtworzenie/założenie nowych trawników w otoczeniu nowego boiska, zabezpieczenie roślin, przesadzenia roślin itp., - organizacja terenu budowy. 1.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - kierowanie z obsługą pojazdów i maszyn budowlanych, - wykopy ręczne, zasypywanie wykopów, - roboty demontażowe i rozbiórkowe, - roboty ziemne, - montaż i demontaż rusztowań, - roboty malarskie, - roboty instalacyjne sanitarne (kanalizacyjne), - roboty instalacyjne elektryczne - roboty wykończeniowe i montażowe, - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, - roboty związane z utwardzeniem terenu, - roboty w zakresie wykonywania nawierzchni boiska i inne związane z obiektami na terenach sportowych. 1.3. Miejsce wykonywania robót: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1. ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. 1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zwanych dalej STWiORB. Wyżej wskazane opracowania stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. 1.5. W każdym przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, lub w przypadku ewentualnego użycia w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Ewentualne użycie w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości przeznaczonych do wbudowania materiałów. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Winno to nastąpić w złożonej ofercie. Brak wskazania w ofercie, iż Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia inny, niż opisany w SIWZ, skutkuje uznaniem, iż przy realizacji zamówienia wykorzystywać będzie materiały lub rozwiązania wskazane przez Zamawiającego. Możliwość ich zmiany w trakcie realizacji umowy poddawana będzie każdorazowo ocenie w kontekście możliwości zmian zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach