Przetargi.pl
Budowa bloku budownictwa socjalnego w Opocznie

Gmina Opoczno ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, Staromiejska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44/ 78 60 137 , , fax. 44/ 78 60 111
 • Data zamieszczenia: 2020-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opoczno
  Staromiejska 6
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 44/ 78 60 137 , , fax. 44/ 78 60 111
  REGON: 59064837900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.opoczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa bloku budownictwa socjalnego w Opocznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (socjalnego), niepodpiwniczonego, posiadającego dwie kondygnacje mieszkalne o następujących parametrach technicznych: a) na parterze i piętrze po 12 lokali mieszkalnych, łącznie 24 lokale mieszkalne, b) każdy lokal mieszkalny posiada niezależne wyjście z budynku. 2) wykonanie: wewnętrznych instalacji sanitarnych, wewnętrznych instalacji elektrycznych, zagospodarowania terenu, przyłącza gazowego, przyłącza wodno – kanalizacyjnego, zewnętrzne linii zasilających elektrycznych; 3) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 4) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych, 5) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji określają załączniki: Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa, Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STW i ORB) – dalej jako „STW i ORB”, Załącznik nr 3 - kosztorysy i przedmiary robót. Załącznik nr 6 - projekt umowy, który stanowi integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 zł PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych PLN) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Nr 33 8973 0003 0020 0377 6474 0002 Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Paradyżu, Filia w Opocznie 26-300 Opoczno, ul. Perzyńskiego 5; dla podmiotów zagranicznych, kod swift: BSZP GBWCPLPP nr iban: PL33 8973 0003 0020 0377 6474 0002 z podaniem tytułu: Wadium w postępowaniu na zadanie p.n. Budowa bloku budownictwa socjalnego w Opocznie. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy najpóźniej do dnia i godziny składania ofert. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299) należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie Gminy Opoczno, budynek D, a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp . 5. Wadium składane przez Konsorcjum w formie poręczeń lub gwarancji ma wskazywać Lidera Konsorcjum i pozostałych konsorcjantów. 6. Gwarancja lub poręczenie wadium musi dodatkowo zawierać klauzulę wypłaty kwoty wadialnej Zamawiającemu, zarówno wówczas gdy Lider Konsorcjum uchyli się od zawarcia umowy z Zamawiającym w przypadku gdy zostanie wybrana oferta Konsorcjum, jak i wtedy, gdy od zawarcia umowy uchyli się którykolwiek z pozostałych członków Konsorcjum. 7. Zwrot wadium; 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 1a) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Oferta w trakcie trwania procedury przetargowej od dnia składania ofert do dnia podpisania umowy (termin związania ofertą 30 dni) winna być przez cały okres zabezpieczona wadium. 10. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp,
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: a) Aktualne na dzień składania oświadczenie wstępne - (załącznik nr 5 do SIWZ), b) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony zgodnie z treścią i formą zawartą we wzorze - (załącznik nr 4 do SIWZ). Z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „nazwa wykonawcy/wykonawców, adres..” należy wpisać nazwę Wykonawcy lub Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację. c) Dowód wniesienia wadium. d) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). e) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. f) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia stanowi - (załącznik nr 7 do SIWZ). Ponadto: Wykonawca w dniu podpisania umowy winien przedłożyć Zamawiającemu dokumenty zgodnie z rozdz. XV pkt 4 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach