Przetargi.pl
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w gminie Łomianki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki” - 2018/18.

Gmina Łomianki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-092 Łomianki, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 888 98 01, , fax. 22 888 98 02
 • Data zamieszczenia: 2020-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łomianki
  ul. Warszawska 115
  05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
  tel. 22 888 98 01, , fax. 22 888 98 02
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w gminie Łomianki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki” - 2018/18.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w gminie Łomianki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki” - 2018/18. 3.2 Przedmiot zamówienia należy wykonać w formule zaprojektuj i wybuduj. 3.3 Zakres rzeczowy obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej oraz na jej podstawie budowę pięciu bezpiecznych przejść we wskazanych lokalizacjach: 1) Ulica Partyzantów w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach, współrzędne geograficzne: 52.32031, 20.88331, 2) Ulica Staszica w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach, współrzędne geograficzne: 52.34287, 20.87469, 3) Ulica Warszawska w okolicach: a. numeru 10, przy granicy Gminy Łomianki z sąsiadującą Warszawą, nieopodal przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr S7 ul. Kolejową, współrzędne geograficzne: 52.32257, 20.91217, b. numeru 141, przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej w Łomiankach, niepublicznej placówce oświatowej, współrzędne geograficzne: 52.34303, 20.88041, c. numeru 201/203, przy centrum handlowym, współrzędne geograficzne: 52.34687, 20.8685. 3.4 Wykaz usług i robót budowlanych na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: Lp Czynności: Usługi wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 Opracowanie dokumentacji technicznej nie wymaga się 2 Montaż oświetlenia, wymiana oznakowania wymaga się 3.5 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 3-6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. 6.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.3.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach