Przetargi.pl
BO – Wykonanie elewacji oraz remontu wyjścia ewakuacyjnego i zejścia do piwnic w Miejskim Przedszkolu nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach przy ul. Kormoranów 22

Miejskie Przedszkole nr 92 im. Wandy Chotomskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 40521 Katowice, ul. Kormoranów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 251 63 60, , fax. 32 251 63 60
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedszkole nr 92 im. Wandy Chotomskiej
  ul. Kormoranów 22
  40521 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 251 63 60, , fax. 32 251 63 60
  REGON: 27055483500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BO – Wykonanie elewacji oraz remontu wyjścia ewakuacyjnego i zejścia do piwnic w Miejskim Przedszkolu nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach przy ul. Kormoranów 22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z ociepleniem ścian budynku Przedszkola oraz przebudowa wyjścia z piwnicy wraz z schodami oraz zabudowa wiatrołapu wejściowego do budynku, w szczególności: 1.1.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE:  Demontaż instalacji odgromowej i wykonanie nowej montowanej na ścianie w rurze ochronnej,  Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zlokalizowanej na elewacji budynku. Przygotowanie podkładki dystansowej np.: drewniane o grubości 15 cm przystosowane do montażu nowych opraw oświetleniowych,  Montaż kanałów blaszanych pod kratki wentylacyjne pod oknami oraz w strefie piwnicy - patrz rysunki elewacji. Docelowo na kanałach zamontować kratki stalowe, ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RALL 1015 (elewacja piaskowa) i RALL 8011 (elewacja klinkierowa, brązowa),  Demontaż kanału blaszanego wywiewnego,  Demontaż rynien i rur spustowych odwodnienia dachu,  Skucie istniejących płytek klinkierowych na elewacji,  Demontaż dylatacji między budynkiem starym i nowym.  Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej zadaszenia (do odzysku),  Demontaż istniejących schodów wejściowych do piwnicy. 1.1.2. PRACE WYKOŃCZENIOWE:  Wykonanie nowych schodów w technologii żelbetowej,  Montaż nowej stolarki drzwiowej,  Montaż doświetlaczy,  Montaż zadaszenia nad wejściem,do piwnicy (z odzysku),  Wykonanie wyprawy tynkarskiej na uprzednio przygotowanym podłożu ze styropianu,  Montaż nowych obróbek blacharskich, Montaż nowej instalacji odgromowej. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową KONTRUKTOR s.c. S. Pietras, T. Siekiera, Ruda Śląska, ul. Lecha 14/112, stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH" - załącznik nr 8 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach