Przetargi.pl
BOU-IV.272.82.2022- Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury-Placówki Zamiejscowej w Płocku.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
  Plac Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 013272620
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mazowieckie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BOU-IV.272.82.2022- Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury-Placówki Zamiejscowej w Płocku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.-sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.-zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca będzie dysponował co najmniej 1 osobą, skierowaną do realizacji zamówienia publicznego posiadającą uprawnienia, do wykonania pracy na wysokościach wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach