Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego - powtórne zamówienie

POWIAT NOWODWORSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego 1B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 765-32-00 , fax. 22 765-32-01
 • Data zamieszczenia: 2022-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT NOWODWORSKI
  ul. Ignacego Paderewskiego 1B
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 765-32-00, fax. 22 765-32-01
  REGON: 013270034
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego - powtórne zamówienie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1: Wycinka zakrzaczenia wraz z pielęgnacją drzewostanu w ciągu dróg powiatowych. Ogólna charakterystyka dróg będących w utrzymaniu Powiatu Nowodworskiego - łączna długość dróg powiatowych wynosi 217,063 km, w tym drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 190,408 km, pozostałe 26,655 km to drogi nieulepszone (gruntowe). Przedmiotem zamówienia w części 1 postępowania jest utrzymanie zieleni w pasie drogowym w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego, tj.: wycinka gęstych krzaków i podszycia, obcinanie gałęzi ograniczających skrajnię drogową, ścinanie drzew, frezowanie karp po wyciętych drzewach, cięcia korekcyjne koron drzew oraz wykonywanie nasadzeń nowych drzew.Przewidziane ilości maksymalne usług do wykonania w ramach zamówienia podstawowego:1) mechaniczna wycinka gęstych krzaków i podszycia: 120 000 m2,2) ręczne obcinanie gałęzi, które ograniczają skrajnię drogową: 500 sztuk (1 sztuka = 1 drzewo, którego gałęzie będą obcinane),3) ścinanie drzew piłą mechaniczną (średnica pnia: 66 cm i powyżej): 70 sztuk,4) frezowanie karp po wyciętych drzewach: 30 sztuk,5) cięcie korekcyjne koron drzew zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (średnica pnia: 66 cm i powyżej): 70 sztuk,6) sadzenie drzew w terenie płaskim, dół o średnicy x głębokość: 0,50 x 0,50 m, w gruncie kategorii III: 10 sztuk.Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.część 2: Koszenie poboczy drogowych. Ogólna charakterystyka dróg będących w utrzymaniu Powiatu Nowodworskiego - łączna długość dróg powiatowych wynosi – 217,063 km, w tym drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 190,408 km, pozostałe 26,655 km to drogi nieulepszone (gruntowe). Przedmiotem zamówienia w części 2 postępowania jest utrzymanie zieleni w pasie drogowym w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego w zakresie koszenia traw i chwastów na poboczach, skarpach i rowach w ciągu dróg powiatowych. Przewidziana maksymalna ilość prac do wykonania – wykoszenie trawy i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach: 420 km (długość odcinków dróg przewidzianych do wykoszenia po prawej i lewej stronie danej drogi jest liczona odrębnie dla każdej ze stron, kilometry wykoszone przez Wykonawcę po prawej i po lewej stronie drogi ulegają zatem sumowaniu; wykoszenie trawy i chwastów na skarpach i w rowach podlega odrębnemu rozliczeniu w stosunku do rozliczenia wykoszenia poboczy – nawet jeśli jest realizowane w ciągu jednej drogi powiatowej – kilometry wykoszonych poboczy ulegają zatem sumowaniu z kilometrami wykoszonych skarp i rowów, przy zastrzeżeniu zachowania przez Wykonawcę jednakowej ceny za wykonanie tych usług; wskazana przez Zamawiającego ilość 420 km jest sumą kilometrów przewidzianych do wykoszenia poboczy po prawej i po lewej stronie drogi oraz kilometrów przewidzianych do wykoszenia na skarpach i w rowach; Zamawiający zastrzega, iż wskazując w zleceniu drogę, dla której pas zieleni stanowią oprócz poboczy, również skarpy i rowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykoszenia tak poboczy, jak i skarp oraz rowów, bez odrębnego polecenia Zamawiającego w tym zakresie). Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.część 3: Sprzątanie pasów drogowych. Ogólna charakterystyka dróg będących w utrzymaniu Powiatu Nowodworskiego - łączna długość dróg powiatowych wynosi 217,063 km, w tym drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 190,408 km, pozostałe 26,655 km to drogi nieulepszone (gruntowe).Przedmiotem zamówienia w części 3 postępowania są prace porządkowe z zakresu bieżącego utrzymania dróg, w których skład wchodzą:1) prace związane z utrzymaniem czystości pasa drogowego dróg na terenie miast i wsi powiatu nowodworskiego poprzez okresowe grabienie i uprzątnięcie liści z terenu pasa zieleni, chodnika i jezdni wraz z oczyszczaniem chodników z zalegającej darni, trawy, piasku i chwastów;2) uprzątanie terenu pasa drogowego (zbieranie śmieci w postaci puszek, butelek, papierów oraz innych nieczystości) wraz ze sprzątaniem padliny i jej utylizacją oraz sprzątaniem po zdarzeniach drogowych.Przewidziane ilości maksymalne usług do wykonania w ramach zamówienia podstawowego:1) grabienie i uprzątnięcie liści z terenu pasa drogowego przy zakładanej szerokości ok. 6 m: 2 200 mb,2) grabienie i uprzątnięcie liści z terenu pasa drogowego przy zakładanej szerokości ok. 2,5 m: 2 200 mb,3) oczyszczenie nawierzchni chodnika z zalegającej darni, trawy i piasku (wraz z zamiataniem pozostałości po oczyszczaniu) przy zakładanej szerokości ok. 1,0 m: 50 000 mb,4) niszczenie odrostów chwastów i trawy z nawierzchni chodnika środkami chwastobójczymi aktualnie dostępnymi na rynku (wraz z zamiataniem pozostałości po odrostach chwastów i trawy) przy zakładanej szerokości ok. 2,0 m: 50 000 mb,5) zbieranie i wywiezienie śmieci z poboczy dróg (zbieranie śmieci na szerokości ok. 5,0 m od krawędzi jezdni): 120 000 mb,6) sprzątanie i utylizacja padliny: 15 sztuk,7) sprzątanie po zdarzeniach drogowych: 10 sztuk.Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach