Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego - powtórne zamówienie

POWIAT NOWODWORSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego 1B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 765-32-00 , fax. 22 765-32-02
 • Data zamieszczenia: 2022-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT NOWODWORSKI
  ul. Ignacego Paderewskiego 1B
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 765-32-00, fax. 22 765-32-02
  REGON: 013270034
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowodworski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego - powtórne zamówienie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1: Wycinka zakrzaczenia wraz z pielęgnacją drzewostanu w ciągu dróg powiatowych. Ogólna charakterystyka dróg będących w utrzymaniu Powiatu Nowodworskiego - łączna długość dróg powiatowych wynosi 217,063 km, w tym drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 190,408 km, pozostałe 26,655 km to drogi nieulepszone (gruntowe). Przedmiotem zamówienia w części 1 postępowania jest utrzymanie zieleni w pasie drogowym w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego, tj.: wycinka gęstych krzaków i podszycia, obcinanie gałęzi ograniczających skrajnię drogową, ścinanie drzew, frezowanie karp po wyciętych drzewach, cięcia korekcyjne koron drzew oraz wykonywanie nasadzeń nowych drzew. Przewidziane ilości maksymalne usług do wykonania w ramach zamówienia podstawowego:1) mechaniczna wycinka gęstych krzaków i podszycia: 120 000 m2,2) ręczne obcinanie gałęzi, które ograniczają skrajnię drogową: 500 sztuk (1 sztuka = 1 drzewo, którego gałęzie będą obcinane),3) ścinanie drzew piłą mechaniczną (średnica pnia: 66 cm i powyżej): 70 sztuk,4) frezowanie karp po wyciętych drzewach: 30 sztuk,5) cięcie korekcyjne koron drzew zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (średnica pnia: 66 cm i powyżej): 70 sztuk,6) sadzenie drzew w terenie płaskim, dół o średnicy x głębokość: 0,50 x 0,50 m, w gruncie kategorii III: 10 sztuk.Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.część 2: Koszenie poboczy drogowych. Ogólna charakterystyka dróg będących w utrzymaniu Powiatu Nowodworskiego - łączna długość dróg powiatowych wynosi – 217,063 km, w tym drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 190,408 km, pozostałe 26,655 km to drogi nieulepszone (gruntowe). Przedmiotem zamówienia w części 2 postępowania jest utrzymanie zieleni w pasie drogowym w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego w zakresie koszenia traw i chwastów na poboczach, skarpach i rowach w ciągu dróg powiatowych. Przewidziana maksymalna ilość prac do wykonania – wykoszenie trawy i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach: 420 km (długość odcinków dróg przewidzianych do wykoszenia po prawej i lewej stronie danej drogi jest liczona odrębnie dla każdej ze stron, kilometry wykoszone przez Wykonawcę po prawej i po lewej stronie drogi ulegają zatem sumowaniu; wykoszenie trawy i chwastów na skarpach i w rowach podlega odrębnemu rozliczeniu w stosunku do rozliczenia wykoszenia poboczy – nawet jeśli jest realizowane w ciągu jednej drogi powiatowej – kilometry wykoszonych poboczy ulegają zatem sumowaniu z kilometrami wykoszonych skarp i rowów, przy zastrzeżeniu zachowania przez Wykonawcę jednakowej ceny za wykonanie tych usług; wskazana przez Zamawiającego ilość 420 km jest sumą kilometrów przewidzianych do wykoszenia poboczy po prawej i po lewej stronie drogi oraz kilometrów przewidzianych do wykoszenia na skarpach i w rowach; Zamawiający zastrzega, iż wskazując w zleceniu drogę, dla której pas zieleni stanowią oprócz poboczy, również skarpy i rowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykoszenia tak poboczy, jak i skarp oraz rowów, bez odrębnego polecenia Zamawiającego w tym zakresie). Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.część 3: Sprzątanie pasów drogowych. Ogólna charakterystyka dróg będących w utrzymaniu Powiatu Nowodworskiego - łączna długość dróg powiatowych wynosi 217,063 km, w tym drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 190,408 km, pozostałe 26,655 km to drogi nieulepszone (gruntowe). Przedmiotem zamówienia w części 3 postępowania są prace porządkowe z zakresu bieżącego utrzymania dróg, w których skład wchodzą:1) prace związane z utrzymaniem czystości pasa drogowego dróg na terenie miast i wsi powiatu nowodworskiego poprzez okresowe grabienie i uprzątnięcie liści z terenu pasa zieleni, chodnika i jezdni wraz z oczyszczaniem chodników z zalegającej darni, trawy, piasku i chwastów;2) uprzątanie terenu pasa drogowego (zbieranie śmieci w postaci puszek, butelek, papierów oraz innych nieczystości) wraz ze sprzątaniem padliny i jej utylizacją oraz sprzątaniem po zdarzeniach drogowych.Przewidziane ilości maksymalne usług do wykonania w ramach zamówienia podstawowego:1) grabienie i uprzątnięcie liści z terenu pasa drogowego przy zakładanej szerokości ok. 6 m: 2 200 mb, 2) grabienie i uprzątnięcie liści z terenu pasa drogowego przy zakładanej szerokości ok. 2,5 m: 2 200 mb,3) oczyszczenie nawierzchni chodnika z zalegającej darni, trawy i piasku (wraz z zamiataniem pozostałości po oczyszczaniu) przy zakładanej szerokości ok. 1,0 m: 50 000 mb,4) niszczenie odrostów chwastów i trawy z nawierzchni chodnika środkami chwastobójczymi aktualnie dostępnymi na rynku (wraz z zamiataniem pozostałości po odrostach chwastów i trawy) przy zakładanej szerokości ok. 2,0 m: 50 000 mb,5) zbieranie i wywiezienie śmieci z poboczy dróg (zbieranie śmieci na szerokości ok. 5,0 m od krawędzi jezdni): 120 000 mb,6) sprzątanie i utylizacja padliny: 15 sztuk,7) sprzątanie po zdarzeniach drogowych: 10 sztuk.Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: części nr 1 – 1 500,00 zł, części nr 2 – 900,00 zł, części nr 3 – 1 900,00 zł. Szczegółowe informację zasad wnoszenia wadium znajdują się w dziale IX SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Odnośnie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, iż:1) posiadane doświadczenie:Część 1: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę (zrealizowaną w ramach jednej umowy w sposób jednorazowy lub sukcesywny), polegającą na wycince drzew oraz cięciu gałęzi koron drzew o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto.Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu przy pomocy więcej niż jednej usługi (więcej niż jednej umowy) w/w kategorii prac, pod warunkiem, iż prace te były wykonane w jednym roku kalendarzowym, tj. od stycznia do grudnia jednego roku kalendarzowego i suma ich wartości była nie mniejsza niż kwota w/w wskazana.Część 2: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę (zrealizowaną w ramach jednej umowy w sposób jednorazowy lub sukcesywny), polegającą na koszeniu terenów zielonych (w tym pobocza, skarpy, rowy) położonych wzdłuż dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto.Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu przy pomocy więcej niż jednej usługi (więcej niż jednej umowy) w/w kategorii prac, pod warunkiem, iż prace te były wykonane w jednym roku kalendarzowym, tj. od stycznia do grudnia jednego roku kalendarzowego i suma ich wartości była nie mniejsza niż kwota w/w wskazana.Część 3: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia.Dodatkowe wymagania (obowiązują dla części 1 - 2):W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek w danej kategorii usług spełnia w całości co najmniej jeden z nich. Zamawiający dopuszcza, by spełnienie warunku udziału w postępowaniu było wykazane łącznie przez tych Wykonawców w ramach danej kategorii usług (poprzez sumowanie wartości usług przez nich wykonanych w tej kategorii), pod warunkiem, że usługi wykazywane łącznie przez tych Wykonawców, były wykonane w jednym roku kalendarzowym, tj. od stycznia do grudnia jednego roku kalendarzowego.W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek w danej kategorii usług spełniają w całości samodzielnie – lub – w całości jest on spełniany przez podmiot, na zasoby, którego Wykonawca się powołuje. Zamawiający dopuszcza, by spełnienie warunku udziału w postępowaniu było wykazane łącznie przez Wykonawcę i ten podmiot w ramach danej kategorii usług (poprzez sumowanie wartości usług przez nich wykonanych w tej kategorii), pod warunkiem, że usługi wykazywane łącznie przez Wykonawcę i ten podmiot, były wykonane w jednym roku kalendarzowym, tj. od stycznia do grudnia jednego roku kalendarzowego.W przypadku Wykonawców ubiegających się o zamówienie w więcej niż jednej części, są oni zobowiązani wykazać, iż spełniają stawiane przez Zamawiającego warunki w zakresie każdej z części, na jakie składana jest oferta. Zamawiający nie wymaga, by usługi wykazywane w ramach różnych części zamówienia, były usługami wykonanymi w jednym roku kalendarzowym.Zamawiający dopuszcza, by w sytuacji składania przez Wykonawcę oferty wspólnej (konsorcjum/spółka cywilna) lub w przypadku powoływania się na zasoby innego niż Wykonawca podmiotu w celu wykazania spełniania w/w warunków, Wykonawcy wspólnie lub Wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby (przy zachowaniu w/w zasad), wykazali spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego, jedynie w sytuacji, gdy podmiot, który wykazał spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego w zakresie w/w kategorii usług, będzie faktycznie wykonywał tę część zamówienia, co do której wykazał posiadane zdolności.Odnośnie doświadczenia zdobytego uprzednio przez Wykonawców w ramach wspólnie zrealizowanego zamówienia z innym Wykonawcą / Wykonawcami (konsorcjum/spółka cywilna) Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy mogą posługiwać się nim w celu wykazania spełniania postawionych przez Zamawiającego warunków w niniejszym postępowaniu wyłącznie w sytuacji, gdy bezpośrednio uczestniczyli w wykonywaniu wykazywanych usług w zakresie kategorii usług wymaganych przez Zamawiającego w ramach warunków udziału w postępowaniu.2) dysponuje dla:Część 1: co najmniej jednym samochodowym podnośnikiem koszowym, co najmniej jedną frezarką do karp oraz co najmniej jednym rębakiem.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum/spółka cywilna), są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia co najmniej jeden z nich – lub - że warunek ten spełniają wspólnie (łącznie). Sprzęt posiadany przez poszczególnych członków konsorcjum / spółki cywilnej może być zatem sumowany.W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia co najmniej Wykonawca, lub co najmniej podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca, lub – że warunek ten spełniają wspólnie (łącznie) Wykonawca i podmiot, na zasoby, którego Wykonawca się powołuje. Sprzęt posiadany przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby może być zatem sumowany.Część 2 i 3: Zamawiający nie stawia warunków w zakresie dysponowania przez Wykonawcę określonym sprzętem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach