Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Rumi.

Gmina Miejska Rumia ogłasza przetarg

 • Adres: 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 719 410 , fax. 586 796 517
 • Data zamieszczenia: 2019-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Rumia
  ul. Sobieskiego 7
  84-230 Rumia, woj. pomorskie
  tel. 586 719 410, fax. 586 796 517
  REGON: 52525700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rumia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Rumi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Rumi. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną lub masą z recyklera przy obcinaniu krawędzi (1m3 MMA = 2,50t), 2) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni - wyrównanie lokalnych nierówności masą na zimno lub masą z recyklera bez ciecia i kucia (w okresie zimowym przy temperaturze otoczenia poniżej +5st.C); (1m3 MMA = 2,50t), 3) wykonanie napraw (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych, 4) wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej, 5) wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni betonowych dróg na terenie miasta Rumi, 6) wykonanie remontów elementów dróg i ulic na terenie miasta Rumi, 7) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni gruntowych poprzez równanie oraz uzupełnianie ubytków mieszanką kruszyw. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik A do SIWZ, 2) przedmiar robót/kosztorys ofertowy – załącznik B do SIWZ, 3) wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do SIWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. b) Kosztorys ofertowy, wg przedmiaru robót Zamawiającego, stanowiący Załącznik B do SIWZ. c) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. d) Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. e) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach