Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Stare Jabłonki w roku 2019

Nadleśnictwo Stare Jabłonki ogłasza przetarg

 • Adres: 14-133 Stare Jabłonki, ul. Olsztyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 641 14 73 , fax. 896 411 475
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Stare Jabłonki
  ul. Olsztyńska 2
  14-133 Stare Jabłonki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 641 14 73, fax. 896 411 475
  REGON: 51054420200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_stare_jablonki
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Stare Jabłonki w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet I – Miejscowa naprawa ubytków drogi o nawierzchni ulepszonej wraz z wykaszaniem Pakiet II – Dowóz i wbudowanie kruszywa na drogach gruntowych nieulepszonych Pakiet III – Obustronne wykaszanie poboczy, mijanek, zjazdów na drogach o nawierzchni ulepszonej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: I Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej, wyłącznie dla Pakietów II w wysokości 4 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. II Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110ze zm.) III Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku: 83 2030 0045 1110 0000 0045 4220 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Stare Jabłonki w roku 2019 Pakiet ____.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. IV Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. V oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – kasie Nadleśnictwa (pokój nr 6). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. VI Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . VII Oferta Wykonawców, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W ww. zakresie Pakietu I i Pakietu II Zamawiający żąda posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej: Pakiet I 10 000,00 zł Pakiet II 150 000,00 zł Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie w dla Pakietów III Ponadto, w zakresie Pakietu I i Pakietu II: Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: Pakiet I 10 000,00 zł Pakiet II 150 000,00 zł UWAGA: Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, to warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na wysokość nie mniejszą niż suma kwot wskazana dla danych Pakietów i wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość Pakietu/ów na które składa ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach