Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg gruntowych gminnych na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski

Gmina Kamień Pomorski ogłasza przetarg

 • Adres: 72-400 Kamień Pomorski, Stary Rynek 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3821142, 3823965 , fax. 091 3825028
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamień Pomorski
  Stary Rynek 1 1
  72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3821142, 3823965, fax. 091 3825028
  REGON: 00052835600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienpomorski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg gruntowych gminnych na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wspólny Słownik Zamówień: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg Bieżące utrzymanie dróg gruntowych polegające na wykonaniu naprawy nawierzchni dróg w technologii zależnej od rodzaju nawierzchni remontowanej: a) n. tłuczniowej - wyrównanie istniejących dróg o nawierzchni tłuczniowej, wykonanie warstwy o gr. 5cm z tłucznia o uziarnieniu 0-31,5mm lub 5 - 31,5mm lub 31,5 - 50mm, nadanie spadków poprzecznych 3% i podłużnych zgodnie z ukształtowaniem istniejącej drogi zagęszczanie nawierzchni walcem wibracyjnym, niwelacja istniejących poboczy w celu spływu wód deszczowych b) n. gliniasto - żwirowej wyrównanie istniejących dróg o nawierzchni gliniasto - żwirowej, wykonanie warstwy o gr. 5cm z frakcji żwirowej o uziarnieniu 0-10mm. nadanie spadków poprzecznych 3 % i podłużnych zgodnie z ukształtowaniem istniejącej drogi zagęszczanie nawierzchni walcem wibracyjnym, niwelacja istniejących poboczy w celu spływu wód deszczowych c) n. naturalnej (grunt rodzimy) - wyrównanie profilu oraz zastosowanie materiałów rodzimych bądź wykonanie nowej nawierzchni tłuczniowej (zakres jw.) d) n. betonowej (recykling) - wyrównanie istniejących dróg , wykonanie warstwy o gr. min. 15cm z kruszonego betonu, nadanie spadków poprzecznych 3% i podłużnych zgodnie z ukształtowaniem istniejącej drogi zagęszczanie nawierzchni walcem wibracyjnym, niwelacja istniejących poboczy w celu spływu wód deszczowych e) n. z płyt drogowych betonowych typu JOMB - zakres robót obejmuje korytowanie, wykonanie warstwy stabilizującej, ułożenie płyt JOMB, zamulenie piaskiem otworów i spoin między płytami, oraz remont poboczy ziemnych, polegający na mechanicznej zbiórce pobocza wraz z transportem urobku i odtworzenie istniejących rowów odwadniających drogi gminne i prace sprzętowe, tj. praca koparko ładowarki, praca koparki gąsienicowej podsiębiernej jednonaczyniowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamienpomorski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach