Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim.

Szkoła Podstawowa im. mjra H. Sucharskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obrońców Westerplatte 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 36 323 12 , fax. 94 36 325 10
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. mjra H. Sucharskiego
  ul. Obrońców Westerplatte 13 13
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 36 323 12, fax. 94 36 325 10
  REGON: 00117496600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim. Zakres zamówienia obejmuje : produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (kategoria CPV 15100000-9), drób świeży (kategoria CPV 15112100-7), produkty mleczarskie (kategoria CPV 15500000-3), różne produkty spożywcze (kategoria CPV 15800000-6), owoce, warzywa i podobne produkty (kategoria CPV 15300000-1), soki owocowe (kategoria CPV 1531000-4), produkty głęboko mrożone (kategoria CPV15896000-5), ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb (kategoria CPV 15220000-6), wyroby garmażeryjne (kategoria CPV 15894200-3), jaja (kategoria CPV 03142500-3), pieczywo (kategoria CPV 15811000-6)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spdrawsko.eurobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach