Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg gminnych – utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Tarnowskie Góry - Rejon I dzielnice: Śródmieście - Centrum, Lasowice, Osada Jana, Sowice w roku 2023.

GMINA TARNOWSKIE GÓRY ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Piastowska 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322852203
 • Data zamieszczenia: 2023-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA TARNOWSKIE GÓRY
  ul. Piastowska 8
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 322852203
  REGON: 273009357
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg gminnych – utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Tarnowskie Góry - Rejon I dzielnice: Śródmieście - Centrum, Lasowice, Osada Jana, Sowice w roku 2023.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2023 roku, w rejonie I (dzielnice: Śródmieście - Centrum, Lasowice, Osada Jana, Sowice) . 1) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową wbudowanie - 100 t, 2) wykonanie koryta na głębokość 10 cm – 500 m2 3) wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu kruszywa kamiennego naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie (gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm) – 500 m2,4) Remont cząstkowy nawierzchni gruntowych - uzupełnienie ubytków kruszywem, średnia głębokość ubytków -10 cm – 200 m25) naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno – 5t.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach