Przetargi.pl
Adaptacja/Remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice-cześć 4- ul. gen. Władysława Sikorskiego 50 i 11

Gmina Pyskowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-120 Pyskowice, Strzelców Bytomskich 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pyskowice
  Strzelców Bytomskich 3
  44-120 Pyskowice, woj. śląskie
  REGON: 276257593
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pyskowice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja/Remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice-cześć 4- ul. gen. Władysława Sikorskiego 50 i 11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Adaptacja/Remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice - cześć 4- ul. gen. Władysława Sikorskiego 50 i 11 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotowe lokale mieszkalne znajdują się w budynkach w następujących lokalizacjach: ul. gen. Władysława Sikorskiego 50/1 ul. gen. Władysława Sikorskiego 11/2/2 ul. gen. Władysława Sikorskiego 11A/1 ul. gen. Władysława Sikorskiego 11A/2 2. Zamówienie składa się z części projektowej oraz wykonawczej. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ tj. Program Funkcjonalno-Użytkowy – PFU-część opisowa wraz z dokumentacją fotograficzną i rysunki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach