Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lipsko

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 27-300 Lipsko, ul. 1-go Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 780 048 , fax. 483 780 048
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. 1-go Maja 2
  27-300 Lipsko, woj. mazowieckie
  tel. 483 780 048, fax. 483 780 048
  REGON: 52767000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lipsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi związane z wykonywaniem bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lipsko o nawierzchni nieutwardzonej (m.in.: żużlowej, z kruszywa, gruntowej) obejmują wykonanie naprawy wskazanych przez Zamawiającego odcinków dróg, która polegać będzie na sukcesywnym: - równaniu mechanicznym odcinków dróg o łącznej długości 50 km przy użyciu równiarki przed rozłożeniem kruszywa, - zakupie, dowiezieniu i równomiernym rozłożeniu kruszywa naturalnego dolomitowego (0-31,5 mm wg. PN-EN 13043) na wyrównane wcześniej równiarką odcinki dróg w ilości 4 620 ton, - mechanicznym wyprofilowaniu równiarką rozłożonego kruszywa z bezpośrednim zagęszczeniem nawierzchni walcem drogowym na odcinki dróg wskazane przez zamawiającego o długości 50 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 5000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty, 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy, 3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy. 4. Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach