Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2021

Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza ogłasza przetarg

 • Adres: 34-120 Andrychów, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (0-33) 875-23-60 , fax. (0-33) 875-29-16
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
  Rynek 15
  34-120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. (0-33) 875-23-60, fax. (0-33) 875-29-16
  REGON: 52401600000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2021. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: Remont dróg o nawierzchni kamiennej, w tym: a) naprawę nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych, b) ścinanie poboczy, c) uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym lub korą asfaltową. Pracę sprzętu, w tym: a) koparko – ładowarki, b) samochodu samowyładowczego 6-12 t, c) walca drogowego wibracyjnego o masie min. 4 t, d) równiarki. Dostawę materiałów kamiennych, w tym: a) klińca drogowego o frakcji 0-31 mm, b) tłucznia drogowego drobnego o frakcji 10-31 mm, c) tłucznia drogowego grubego o frakcji 30-61 mm, d) mieszanki o frakcji 0-63 mm. Konserwację rowów, przepustów i skarp , w tym: a) odtworzenie oraz czyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem skarp rowów, b) oczyszczenie przepustów z namułu, c) umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10, d) umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 100x60x10. Remont – wymiana przepustów rurowych wraz z robotami towarzyszącymi, w tym: a) o średnicach 300-400 mm, b) o średnicach 500-600mm, c) o średnicach > 600 mm. Wbudowanie korytek, w tym: a) wbudowanie korytek 50x45x25, b) wbudowanie korytek 50x50x50. Montaż krat najazdowych na korytka Dostawa materiałów budowlanych, w tym: a) korytka ściekowe 50x45x25, b) korytka ściekowe 40x28x17, c) korytka ściekowe 50x50x68, d) korytka najazdowe 50x40x12, e) płyty ażurowe zbrojone typu Jomb 100x60x10, f) płyty ażurowe 60x40x10, g) rury PCV Ø 200, h) rury PCV Ø 300, i) rury PCV Ø 400, j) rury PCV Ø 500, k) rury PCV Ø 1000. Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: - oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu robót, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (gdy wymagane), - organizację zaplecza, - organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, - bieżący wywóz materiałów nieużytecznych, - wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w przedmiarze robót (jeżeli ich opisanie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach