Przetargi.pl
Bieżące remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zabrze

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-803 Zabrze, Kasprowicza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 277 68 00 , fax. 32 277 68 01
 • Data zamieszczenia: 2021-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
  Kasprowicza 8
  41-803 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 277 68 00, fax. 32 277 68 01
  REGON: 24278353000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/487/95?o=tp1&e=s|95

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zabrze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zabrze na zlecenie Zamawiającego. Roboty obejmują w szczególności: • roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników, krawężników i obrzeży tramwajowych wraz z załadunkiem, odwozem i zgodnym z prawem składowaniem (zagospodarowaniem) odpadów oraz poniesieniem opłat za składowisko; • roboty rozbiórkowe elementów składowych kanalizacji (kanałów, studzienek, wpustów deszczowych) lub zagospodarowania terenu (ogrodzenia, mała architektura) wraz z załadunkiem, odwozem i zgodnym z prawem składowaniem (zagospodarowaniem) odpadów oraz poniesieniem opłaty za składowisko; • roboty ziemne (wykopy i zasypy wraz z odwodnieniem, umocnieniami, zabezpieczeniami, badaniami); • roboty drogowe odtworzenia nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników, krawężników i obrzeży trawnikowych; • humusowanie i odtworzenie terenów trawiastych po robotach; • roboty instalacyjne dla wpustów deszczowych; • roboty instalacyjne dla studni kanalizacyjnych; • roboty instalacyjne dla kanałów (przyłączy) deszczowych; • naprawę uszkodzeń punktowych (zapadlisk); • renowację studni metodą chemii budowlanej; • roboty instalacyjne – bezwykopową naprawę kanałów metodami nieniszczącymi; • roboty instalacyjne – bezwykopową naprawę kanałów metodami niszczącymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach