Przetargi.pl
Bieżąca konserwację dróg gruntowych na terenie Gminy Tłuszcz

Gmina Tłuszcz ogłasza przetarg

 • Adres: 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7573016 , fax. 029 7573016
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tłuszcz
  ul. Warszawska 10 10
  05-240 Tłuszcz, woj. mazowieckie
  tel. 029 7573016, fax. 029 7573016
  REGON: 55066816600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżąca konserwację dróg gruntowych na terenie Gminy Tłuszcz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest bieżąca konserwacja dróg gruntowych gminnych na terenie Gminy Tłuszcz poprzez wykonanie następujących prac : 1) wykonanie mechanicznego profilowania z zagęszczeniem na drogach gminnych , powierzchnia ok. 10 000 m2 2) mechaniczne ścinanie poboczy z wywiezieniem urobku na odległość do 10,0km, powierzchnia ok. 1 000m2 3) Zdjęcie warstwy urodzajnej humusu/urobku grubości 20cm na całej szerokości koryta wraz z wywiezieniem na odległość do 10,0km ok. 3000m2 4) Rozbiórka przepustu drogowego z części betonowych średnicy fi 40-60cm - 10mb 5) Wykonanie przepustu z rur PE-HD SN8 średnicy 40cm na podbudowie z kruszywa betonowego 0/63mm gr. 20cm - 24mb 6) Wykonanie przepustu z rur PE-HD SN8 średnicy 60cm na podbudowie z kruszywa betonowego 0/63mm gr. 20cm - 12mb 7) Odmulenie rowu drogowego na głębokość od 20 do 40cm wraz z wywiezieniem urobku - 50mb 8) Karczowanie karp pni drzew średnicy 30-70cm wraz z wywiezieniem - 20szt. 9) uzupełnienie lokalnych zaniżeń nawierzchni : a. piaskiem 0/2mm, ok. 500 ton b. pospółką o uziarnieniu ciągłym - 0/63mm, ok. 500 ton c. kruszywem betonowym 0/63mm, ok.1200 ton d. kruszywem betonowym 0/31,5mm, ok. 300 ton e. kruszywem ceglanego 0/60mm, ok. 200 ton f. korą asfaltową, ok. 60 ton g. destruktem asfaltowy 0/31,5 ok. 500 ton h. żużlem hutniczym, ok. 150 ton i. kruszywa łamane kamienne 0/31,5 wraz z rozplantowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem, ok. 1000 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tluszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach