Przetargi.pl
Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego – 2021 rok.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2021-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego – 2021 rok.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu bieżących konserwacji nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego metodą: 1/ powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami w ilości 16 125 m2, z tego: - ubytki do 2 cm – 3875 m2, - ubytki od 2 do 4 cm bez naruszenia konstrukcji podbudowy – 7610 m2, - ubytki powyżej 4 cm z naruszoną konstrukcją podbudowy – 4640 m2, 2/ mieszanką mineralno–bitumiczną otaczaną na gorąco /z otaczarki/ śr. gr 5cm – 1300 m2, 3/ mieszanką mineralno–bitumiczną otaczaną na gorąco /z otaczarki/ śr. gr 6cm – 745 m2. 4/ likwidacji przełomów metodą przebudowy wgłębnej – 400 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach