Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Górno w 2021 roku

Gmina Górno ogłasza przetarg

 • Adres: 26-008 Górno, Górno
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 023 018 , fax. 413 023 009
 • Data zamieszczenia: 2021-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Górno
  Górno 169
  26-008 Górno, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 023 018, fax. 413 023 009
  REGON: 29101007900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Górno w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Górno w 2021 roku, w szczególności: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową, - wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami, - rozebranie przepustów rurowych, - remonty obiektów z betonu, - umocnienie skarp i dna rowu oraz układanie kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikami, - mechaniczne odtworzenie rowów, - oczyszczanie rowów z namułów, - oczyszczanie przepustów z namułów, - ścinanie drzew piłą mechaniczną, - montaż progów zwalniających i drogowego oznakowania pionowego, - montaż, demontaż wiat przystankowych, - montaż studzienek oraz wykonanie odpływu, - remonty nawierzchni dróg oraz poboczy, - świadczenie usług sprzętem specjalistycznym. 2. Przewidywany zakres i wielkość zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót. Podany zakres jest podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości zamówienia, której zakres nie przekroczy uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych. 3. Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. 4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach