Przetargi.pl
Bezgotówkowy zakup paliwa na stacjach benzynowych przy użyciu elektronicznych kart paliwowych.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ -POMOC DORAŹNA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ogłasza przetarg

 • Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Sienkiewicza 15a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748100848
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ -POMOC DORAŹNA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
  ul. Sienkiewicza 15a
  57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 748100848
  REGON: 891506169
 • Adres strony internetowej zamawiającego: spzoz.aplus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowy zakup paliwa na stacjach benzynowych przy użyciu elektronicznych kart paliwowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej na stacjach benzynowych przy użyciu elektronicznych kart paliwowych dostarczonych przez Wykonawcę.2. Łączną szacunkowa ilość paliwa wynosi:a. olej napędowy – 103 419 litrówb. benzyna bezołowiowa – 7 512 litrów3. Podane ilości paliw są wielkościami orientacyjnymi, a ich zakup będzie realizowany według bieżących potrzeb.4. Na paliwa obowiązywać będzie cena detaliczna za 1 litr wynikająca z ceny oferowanej w danym punkcie sprzedaży, w dniu sprzedaży paliwa Zamawiającemu, przy uwzględnieniu stałego opustu.5. Zamawiający dopuszcza stosowanie formy rozliczeń za pomocą kart wystawionych na numer rejestracyjny pojazdu zabezpieczony kodem PIN.6. W wyposażeniu zamawiającego znajduje się 10 samochodów sanitarnych.7. Wykonawca zapewnia możliwość całodobowego dokonywania zakupów paliwa w sieci stacji paliwowych. Przez sieć Zamawiający rozumie stacje paliw zlokalizowane na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z których najbliższa nie może znajdować się w odległości większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego oraz obejmuje co najmniej trzy stacje w każdym mieście wojewódzkim. 8. Wykonawca wystawi w ramach wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy karty paliwowe, za pomocą których dokonywać się będzie zakupy paliwa do samochodów Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09130000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualnie obowiązującą koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, wydaną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek udziału w postepowaniu powinien spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który zrealizuje dostawy, do których realizacji wyżej wskazane uprawnienie jest wymagane (zgodnie z art. 117 ust.2 Pzp).3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach