Przetargi.pl
Bezgotówkowy, bieżący zakupoleju napedowego oraz benzyny bezołowiowej 95 za pomocą elektronicznych kart paliwowych, do zbiorników pojazdów należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59220 Legnica, ul. Witelona
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8523661 do 64 , fax. 768 663 554
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
  ul. Witelona 2
  59220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8523661 do 64, fax. 768 663 554
  REGON: 39008805300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.legnica.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowy, bieżący zakupoleju napedowego oraz benzyny bezołowiowej 95 za pomocą elektronicznych kart paliwowych, do zbiorników pojazdów należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bezgotówkowy zakup za pomocą elektronicznych kart paliwowych oleju napędowego w ilości 32.000 l oraz benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2.500 l.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz zrealizowanych bezgotówkowych dostaw paliw płynnych w okresie ostatnich 3 lat

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach