Przetargi.pl
Bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych dla OSiW w Tczewie w 2014 r.

Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda ogłasza przetarg

 • Adres: 80-237 Gdańsk, ul. J. Uphagena 27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3017916 , fax. 58 3017916
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda
  ul. J. Uphagena 27 27
  80-237 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3017916, fax. 58 3017916
  REGON: 00103674400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pomorska.ohp.pl/ http://www.pomorskie.eu/pl/bip/ohp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja rynku pracy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych dla OSiW w Tczewie w 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. UWAGA WAŻNE !!! Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2. UWAGA WAŻNE !!! Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 3. UWAGA WAŻNE !!! Niedopuszczalne jest zmienianie asortymentu w formularzach cenowych np. wpisywanie asortymentów o innej gramaturze, innej ilości, itp. Dokonanie wszelkich zmian w formularzach cenowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 uPzP. 4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych dla OSiW w Tczewie od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku do: Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Tczewie, ul. Sobieskiego 10. 5. Przedmiot zamówienia podzielono na 27 zadań częściowych: Zadanie nr 1 - owoce świeże Zadanie nr 2 - owoce przetworzone Zadanie nr 3 - warzywa świeże Zadanie nr 4 - warzywa przetworzone Zadanie nr 5 - mrożonki Zadanie nr 6 - jaja Zadanie nr 7 - mięso i produkty mięsne Zadanie nr 8 - ryby i przetwory konserwowe Zadanie nr 9 - produkty przemiału ziarna i skrobi - pieczywo Zadanie nr 10 - produkty skrobi - mąka Zadanie nr 11 - różne produkty spożywcze Zadanie nr 12- oleje i tłuszcze roślinne Zadanie nr 13 - produkty mleczarskie Zadanie nr 14 - napoje Zadanie nr 15 - cukiernicze produkty Zadanie nr 16 - owoce świeże Zadanie nr 17 - owoce przetworzone Zadanie nr 18 - warzywa świeże Zadanie nr 19 - warzywa przetworzone Zadanie nr 20 - jaja Zadanie nr 21 - mięso i produkty mięsne Zadanie nr 22 - ryby i przetwory konserwowe Zadanie nr 23 - produkty przemiału ziarna i skrobi - pieczywo Zadanie nr 24 - produkty skrobi - mąka Zadanie nr 25 - różne produkty spożywcze Zadanie nr 26- oleje i tłuszcze roślinne Zadanie nr 27 - produkty mleczarskie -Dostawa będzie realizowana cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Tczewie, ul. Sobieskiego 10 (dokładne miejsce na terenie OSiW Tczew wskazane będzie przez Zamawiającego po podpisaniu umowy). -Dostawca realizuje dostawy na własny koszt, transportem przystosowanym do tego celu i spełniającym niezbędne wymagania określone przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. -Każdy z artykułów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach. Cykliczne dostawy będą realizowane od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 5.00 do 14.00. najpóźniej na drugi dzień od złożenia zapotrzebowania. Każdorazowa dostawa odbywa się na podstawie wcześniejszego zapotrzebowania określającego dokładną godzinę dostarczenia, datę dostarczenia, ilość, rodzaj artykułów, złożonego nawet w dniu poprzedzającym dostawę (pisemnie, faksem lub telefonicznie). -Cykliczne dostawy będą realizowane jak następuje: -Zamawiający powiadomi telefonicznie Wykonawcę, o każdej dostawie oraz wskaże zamawiane artykuły z podaniem ilości. -Artykuły muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie gwarancji. -Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa artykułów wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument. -Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie artykułów do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. -Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie. -Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za zrealizowane dostawy bez naliczania kar umownych w razie zmniejszenia ilości dostaw. -W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany proporcji ilościowych poszczególnego asortymentu w stosunku do podanego w formularzu ofertowym. -Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanych artykułów i dostarczenia nowej partii artykułów do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji. -Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika. -Każda dostawa winna być ubezpieczona przez Wykonawcę na jego koszt w zakresie odpowiedzialności cywilnej. -W przypadku niedostarczenia towaru w wyznaczonym terminie i czasie lub dostarczenia towaru niezgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarczonego towaru, a kosztami zakupu (fakturą Vat) obciąży Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę telefonicznie i na piśmie. -Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. -Wykonawca ma obowiązek wystawiać faktury oddzielne na każde zadanie w ramach zamówienia cząstkowego. -Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zmniejszenia ilości poszczególnych rodzajów artykułów żywnościowych w stosunku do podanych w formularzu cenowym. Maksymalny zakres przedmiotu zamówienia może zostać pomniejszony o nie więcej niż 90 % ogólnej wartości tzn. zostanie zrealizowany w co najmniej 10 % wartości zamówienia. -Wartość brutto w formularzach cenowych należy wyliczać według wzoru: ilość x cena netto + kwota VAT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153324008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pomorska.ohp.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach