Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu Gminy Unisław oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2013 r.

Gmina Unisław ogłasza przetarg

 • Adres: 86-260 Unisław, ul. Parkowa 20
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6866006, 6866309 , fax. 056 6866300
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Unisław
  ul. Parkowa 20 20
  86-260 Unisław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6866006, 6866309, fax. 056 6866300
  REGON: 87514868460000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.unislaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bankowa obsługa budżetu Gminy Unisław oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2013 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:Bankowa obsługa budżetu Gminy Unisław oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2013 r. Zakres usług do wykonywania:Obsługa bankowa budżetu Gminy Unisław oraz jej jednostek organizacyjnych: 1. Jednostki organizacyjne Gminy Unisław objęte przedmiotem zamówienia: Urząd Gminy w Unisławiu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, Przedszkole Gminne Krasnoludek w Unisławiu, Zespół Szkół w Unisławiu, Szkoła Podstawowa w Kokocku, Szkoła Podstawowa w Grzybnie, Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu, 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Otwarcie i prowadzenie rachunków: budżetu Gminy Unisław (1 rachunek), gminnych jednostek organizacyjnych: Urząd Gminy w Unisławiu (10 rachunków, w tym rachunek sum depozytowych), Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu (5 rachunków), Gminne Przedszkole Krasnoludek w Unisławiu (1 rachunek), Zespół Szkół w Unisławiu (5 rachunków), Szkoła Podstawowa w Kokocku (2 rachunki), Szkoła Podstawowa w Grzybnie (1 rachunek), Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu (1 rachunek), Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu (1 rachunek). Uwaga: Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmiany ilości jednostek wykazanych w punkcie 2.1. b - ze względu na zmiany organizacyjne. 3. Realizacja wszystkich rodzajów przelewów, do wszystkich banków wyłącznie w formie elektronicznej, w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej (realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego), 4. Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy (w tym między innymi: instalacja systemu na dowolnej ilości stanowisk, kompleksowe przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu (w siedzibie Zamawiającego), bieżące doradztwo i pomoc w zakresie obsługi systemu, bieżąca obsługa techniczna systemu, w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu ich usunięcia, niezwłoczne zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy, instalowanie wersji aktualizacyjnych w okresie trwania umowy, możliwość generowania potwierdzenia zrealizowanego przelewu, możliwość generowania i drukowania wyciągów bankowych, możliwość wysyłki paczki przelewów w formie elektronicznej, a w przypadku braku dostępu Zamawiającego do sieci internet możliwość przygotowania przez Zamawiającego i dostarczenia do oddziału bądź placówki banku paczki przelewów w postaci elektronicznej, możliwość automatycznego generowania przelewów dla określonej grupy kontrahentów np. wypłaty dla pracowników. 5. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadaczy rachunków objętych zamówieniem - w oddziale lub placówce w budynku Urzędu Gminy Unisław. 6. Wydawanie czeków jednostkom organizacyjnym Gminy. 7. Udzielanie Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy w każdym roku na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w każdym roku w uchwale budżetowej i jej zmianach, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Dla potrzeb niniejszego zamówienia należy założyć, że kwota kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu będzie wynosić maksymalnie 1.500.000 zł rocznie. Jednak nie może to być kwota wyższa niż określona corocznie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy lub jej zmianach. Kosztem kredytu w rachunku bieżącym będzie jedynie jego oprocentowanie, które powinno być oparte na stawce WIBOR 1 M. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu stanowić będzie suma stawki WIBOR 1 M i stałej marży podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający wymaga, aby zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco. 8. Świadczenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego. 9. Możliwość przechowywania depozytów. 10. Możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych. 11. Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych na lokatach typu OVERNIGHT. 12. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY WYMIENIONE PONIŻEJ USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE BYŁY NIEODPŁATNIE: otwarcie rachunków bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi załącznikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku; wyciągi z rachunków bankowych Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 4 dni roboczych po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku, wydawanie opinii bankowych o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń, realizacja wszystkich przelewów (krajowych i zagranicznych), zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu, przeszkolenie pracowników i innych z tym związanych, świadczenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (w tym m. in.: generowanie i przekazywanie raportów dotyczących masowych płatności, transfery środków dotyczących masowych płatności na rachunek Zamawiającego), zmiana kart wzorów podpisów, przechowywanie depozytów, realizacja wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadaczy rachunków objętych zamówieniem, realizacja wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych według listy wypłat (wynagrodzenia, świadczenia społeczne, dodatki mieszkaniowe itp.). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności dokonywanych na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat bankowych za druki czeków gotówkowych. Zamawiający wymaga, aby rachunki sum depozytowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz rachunek bieżący budżetu Gminy były oprocentowane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiające nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach