Przetargi.pl
Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla 237 pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w ramach realizacji projektu Urząd Miejski w Grudziądzu otwarty na wyzwania XXI wieku

Gmina Miasto Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4510233 , fax. 56 4510233
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Grudziądz
  ul. Ratuszowa 1 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 4510233, fax. 56 4510233
  REGON: 87111883300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla 237 pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w ramach realizacji projektu Urząd Miejski w Grudziądzu otwarty na wyzwania XXI wieku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla 237 pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w ramach realizacji projektu Urząd Miejski w Grudziądzu otwarty na wyzwania XXI wieku. Szkolenia skierowane są do trzech grup docelowych: -kadry kierowniczej ( 40 os.) - Zadanie 7 we wniosku o dofinansowanie Projektu, -urzędników przygotowujących/wydających decyzje administracyjne (115 os.) - Zadanie 8 we wniosku o dofinansowanie Projektu, -urzędników wytypowanych wg potrzeb stanowiska pracy (82 os.) - Zadanie 9 we wniosku o dofinansowanie Projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 3 zadań szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Poszczególne zadania szkoleniowe odpowiadają Zadaniom 7, 8 i 9 zdefiniowanym we wniosku o dofinansowanie projektu Urząd Miejski w Grudziądzu otwarty na wyzwania XXI wieku (dalej Projekt). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. I. Informacje ogólne: 1.1 Miejsce prowadzenia szkoleń: sale szkoleniowe Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz i ewentualnie inne sale szkoleniowe wskazane przez Zamawiającego w mieście Grudziądz. 1.2. Zajęcia będą odbywać się w czasie pracy Urzędu, w wymiarze 8 godzin lekcyjnych (po 45 min) dziennie, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 15.30 dla wyodrębnionych grup szkoleniowych według szczegółowych zakresów tematycznych zgodnie z Harmonogramem realizacji usługi szkoleniowej (Załącznik nr 2 do projektu umowy). 1.3. Zamawiający zapewnia salę szkoleniową wyposażoną w projektor multimedialny, ekran oraz flipchart (bez pisaków i bloków papierowych). Do szkoleń komputerowych Zamawiający zapewnia salę wyposażoną w odpowiednią liczbę komputerów. 1.4. Zamawiający zapewnia materiały promocyjne dla uczestników szkoleń w postaci torby, notatnika, pendrive, długopisu z logo Projektu. 1.5. Zamawiający zapewnia oznakowanie sali szkoleniowej zgodnie w z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji http://ip2.mswia.gov.pl/portal/ip2/326/1265/Promocja_EFS.html. II. Ogólna charakterystyka usług szkoleniowych: Zamówienie dotyczy 3 zadań szkoleniowych zaplanowanych w projekcie: Urząd Miejski w Grudziądzu otwarty na wyzwania XXI wieku: 2.1 Zadanie 7 - Przeprowadzenie szkoleń dla 40 urzędników na stanowiskach kierowniczych Grupa K1 i K2: a)Uczestnicy: kadra na stanowiskach kierowniczych - 2 grupy po ok. 20 osób b)Liczba godzin: 8 dni szkoleń x 8 godzin = 64 h dla każdej grupy c)Łączna liczba godzin: 2 grupy x 64h =128h d)Termin realizacji szkoleń: sierpień 2011 -grudzień 2011 e)Forma zajęć: wykład, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe f)Zakres tematów szkoleń: -Techniki komunikacji z elementami negocjacji (szkolenie ogólne) - 2 dni szkoleniowe dla każdej grupy -Zarządzanie czasem pracy i delegowanie zadań (szkolenie ogólne) - 2 dni szkoleniowe dla każdej grupy -Zarządzanie kadrami i system ocen pracowniczych (szkolenie specjalistyczne)- 1 dzień szkoleniowy dla każdej grupy -Zamówienia publiczne (szkolenie specjalistyczne) - 2 dni szkoleniowe dla każdej grupy -Przygotowywanie projektów uchwał JST (szkolenie specjalistyczne) - 1 dzień szkoleniowy dla każdej grupy Ogólne ramy tematyczne szkoleń specjalistycznych stanowią Załącznik do SIWZ - Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wskazane zagadnienia opracowując programy szczegółowe szkoleń. 2.2. Zadanie 8 - Przeprowadzenie szkoleń dla 115 urzędników przygotowujących decyzje administracyjne Grupy D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7,D8: a)Uczestnicy: urzędnicy przygotowujący decyzje administracyjne z Wydziałów: Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Finansowego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Komunikacji, Transportu, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Społecznych - 8 grup po ok. 15-20 osób b)Liczba godzin: 8 dni szkoleń x 8 godzin = 64 h dla każdej grupy c)Łączna liczba godzin: 8 grup x 64 h = 512 h d)Termin realizacji szkoleń: wrzesień 2011 - styczeń 2012 e)Forma zajęć: wykład, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe f)Zakres tematów szkoleń: -Techniki komunikacji z obsługą trudnego klienta (szkolenie ogólne)- 1 dzień szkoleniowy dla każdej grupy -Zarządzanie i organizacja czasu pracy (szkolenie ogólne)- 1 dzień szkoleniowy dla każdej grupy -Procedury wydawania decyzji administracyjnych (KPA) (szkolenie specjalistyczne) - 2 dni szkoleniowe dla każdej grupy -Tematy specjalistyczne wg spraw/decyzji danego Wydziału (szkolenie specjalistyczne) - 4 dni szkoleniowe dla każdej grupy Ogólne ramy tematyczne szkoleń specjalistycznych stanowią Załącznik do SIWZ - Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wskazane zagadnienia opracowując programy szczegółowe szkoleń. 2.3. Zadanie 9 - przeprowadzenie szkoleń dla 82 pracowników według potrzeb stanowiska pracy Grupa S1 a)Uczestnicy: członkowie Grupy Roboczej ds. zarządzania projektowego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego - 1 grupa 25 osób b)Liczba godzin: 5 dni szkoleń x 8 godzin = 40 h c)Łączna liczba godzin: 1 grupa x 40 h = 40 h d)Termin realizacji szkoleń: sierpień 2011 e)Forma zajęć: wykład, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe f)Zakres tematów szkoleń: -Tematy specjalistyczne z zakresu zarządzania projektowego i partnerstwa publiczno-prywatnego (szkolenie specjalistyczne) - 5 dni szkoleniowych, w tym 3 dni szkoleń teoretycznych i 2 dni szkoleń komputerowych Grupy S2, S3, S4 a)Uczestnicy: urzędnicy zajmujący się finansami i księgowością, pracownicy Biura Obsługi Interesantów, Straży Miejskiej ( 3 grupy po ok. 20 osób) b)Liczba godzin: 5 dni szkoleń x 8 godzin = 40 h c)Łączna liczba godzin: 3 grupy x 40 h = 120 h d)Termin realizacji szkoleń: styczeń 2012 - luty 2012 e)Forma zajęć: wykład, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe f)Zakres tematów szkoleń: -Techniki komunikacji z obsługą trudnego klienta (szkolenie ogólne) - 1 dzień szkoleniowy dla każdej grupy -Zarządzanie i organizacja czasu pracy (szkolenie ogólne) - 1 dzień szkoleniowy dla każdej grupy -Tematy specjalistyczne wg potrzeb stanowiska pracy danej grupy (szkolenie specjalistyczne) - 3 dni szkoleniowe dla każdej grupy Ogólne ramy tematyczne szkoleń specjalistycznych stanowią Załącznik do SIWZ - Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wskazane zagadnienia opracowując programy szczegółowe szkoleń. III. Szczegółowa charakterystyka wymagań wobec usług szkoleniowych i cateringu: 3.1 W ramach opracowania i przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, w ramach projektu pt. Urząd Miejski w Grudziądzu otwarty na wyzwania XXI wieku (dalej - Projekt) - na podstawie rekrutacji uczestników przeprowadzonej w 2011 roku - Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić: 3.1.1 Przeprowadzenie szkoleń będących przedmiotem zamówienia zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz zgodnie z Harmonogramem realizacji usługi szkoleniowej. 3.1.2 Do szkoleń komputerowych - instalację programu MS Project w wersji Standard 2007 na komputerach udostępnionych przez Zamawiającego, przeprowadzenie szkolenia w oparciu o zainstalowane oprogramowanie oraz odinstalowanie programu po zakończeniu szkolenia. 3.1.3 Wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców do prowadzenia szkoleń ogólnych i specjalistycznych, która posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 3.1.4 Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu szczegółowego programu szkoleń na każdy dzień szkoleniowy na podstawie wyników zdiagnozowanych luk kompetencyjnych urzędników oraz załączonego zakresu tematyki dla szkoleń specjalistycznych. Diagnoza luk kompetencyjnych jest aktualnie prowadzona w ramach odrębnego zamówienia. Wykonawca otrzyma wersję elektroniczną zdiagnozowanych luk kompetencyjnych urzędników oraz proponowane konspekty szkoleń po podpisaniu umowy. Programy szkoleń Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do akceptacji w wersji elektronicznej Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem cyklu szkoleń dla każdej grupy. 3.1.5 Przygotowanie, wydruk i przekazanie wszystkim uczestnikom szkoleń - zbindowanych lub w inny sposób trwale złączonych materiałów szkoleniowych na każdy temat szkolenia. Materiały o których mowa powyżej powinny składać się z 3 części: -materiały podstawowe - kompendium wiedzy z danego tematu szkoleniowego -materiały ćwiczeniowe - indywidualne i grupowe zadania, studia przypadków -materiały uzupełniające - ustawy, akty wykonawcze, interpretacje, orzecznictwo, zalecenia, wytyczne, itp. (nie dotyczy szkoleń ogólnych i szkolenia komputerowego) Materiały ogółem powinny stanowić nie mniej niż 10 stron w formacie A4 na każdy dzień szkolenia. Powinny zostać przekazane za potwierdzeniem odbioru każdemu uczestnikowi szkolenia oraz dodatkowo muszą zostać dostarczone w wersji elektronicznej i papierowej Zamawiającemu do dokumentacji projektu. Materiały szkoleniowe Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do akceptacji w wersji elektronicznej Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed każdym tematem szkoleniowym. 3.1.6 Opracowanie i wydruk zaświadczeń potwierdzających udział w cyklu szkoleń w ilości odpowiadającej liczbie uczestników oraz przekazanie ich uczestnikom za potwierdzeniem odbioru każdemu uczestnikowi po zakończeniu udziału w cyklu szkoleń. Wzór zaświadczenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do akceptacji w wersji elektronicznej Zamawiającemu nie później niż 5 dni przed zakończeniem cyklu szkoleń dla każdej grupy. 3.1.7 Zweryfikowanie poziomu wiedzy, tj. stopnia osiągnięcia wskaźnika rezultatu miękkiego w ramach prowadzonych szkoleń. Wskaźnik rezultatu miękkiego został zdefiniowany w projekcie jako: Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie treści modułów (tematów) szkoleniowych wśród 90% pracowników. Stopień osiągnięcia wskaźnika rezultatu miękkiego powinien zostać zweryfikowany za pomocą przeprowadzenia przez Wykonawcę: a) dwóch testów weryfikujących wiedzę uczestników w każdym temacie szkoleń specjalistycznych, w tym jeden test na początku, a drugi na zakończenie danego tematu szkolenia. Powyższy test Wykonawca jest zobowiązany opracować i wydrukować w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia. Test powinien składać się z ok. 10-15 pytań jednokrotnego wyboru. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia testów i zagregowania wyników w formie raportu (sprawozdania pisemnego) dla każdego tematu szkoleń. Wzory testów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w wersji elektronicznej Zamawiającemu do akceptacji nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem każdego tematu szkoleń specjalistycznych. b) ankiet ewaluacyjnych badających wzrost wiedzy oraz poziom satysfakcji uczestników szkolenia w każdym module (temacie) szkoleń. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wersję elektroniczną ankiet nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem każdego szkolenia, natomiast Wykonawca będzie zobowiązany wydrukować i rozdać ankiety w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia. 3.1.8 Wszystkie dostarczone dokumenty, formularze, materiały, etc. związane z realizacją niniejszego zamówienia muszą być oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji http://ip2.mswia.gov.pl/portal/ip2/326/1265/Promocja_EFS.html. 3.1.9 Powadzenie dokumentacji realizowanych szkoleń według wzorów przesłanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną po podpisaniu umowy. Dokumentacja o której mowa dotyczy w szczególności: 1)list obecności 2)dzienników zajęć 3)programów zajęć 4)ankiet ewaluacyjnych 5)list potwierdzających odbiór: -materiałów szkoleniowych, -skorzystania z cateringu, -wydanych zaświadczeń ukończenia szkoleń. 3.1.10 Zorganizowanie cateringu dla uczestników szkoleń i wykładowców w postaci serwisu kawowego dla potrzeb organizacji dwóch przerw kawowych i jednej przerwy obiadowej według poniższych wymagań: a) serwis kawowy: -sposób podania - w miejscu prowadzenia szkoleń, w formie stołu szwedzkiego z zapewnieniem warnika do grzania wody, filiżanek, talerzyków, szklanek, łyżeczek (niedopuszczalne jest stosowanie naczyń i sztućców jednorazowego użytku) i serwetek w liczbie adekwatnej do liczby uczestników szkoleń i wykładowców w danym dniu szkolenia, w tym także: - ciastka (mieszanka deserowa -delicje, wafelki, ciastka kruche, itp.): 5 szt. różnych ciastek na osobę; - kawa rozpuszczalna - 1 filiżanka 250 ml na osobę - kawa mielona - 1 filiżanka 250 ml na osobę - herbata - 1 filiżanka 250 ml na osobę - woda mineralna niegazowana/gazowana do wyboru - 250 ml na osobę - cukier - 4 łyżeczki lub 4 saszetki po 2 gr. na osobę - śmietanka do kawy -50 ml na osobę - cytryna do herbaty - 1 plasterek na osobę b) przerwa obiadowa: - sposób podania - obiad będzie serwowany każdego dnia szkolenia dla jego uczestników w sali szkoleniowej lub w innej sali znajdującej się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza stosowania naczyń i sztućców jednorazowego użytku Menu obiadowe powinno być odrębnie przygotowane na każdy dzień szkoleń danej grupy i powinno składać się przynajmniej z: 1 zupy, 1 ciepłego dania głównego (w postaci dania mięsnego lub rybnego, ziemniaków lub zamienników w postaci kaszy, ryżu lub frytek) oraz surówki lub gotowanych warzyw, a także soku i wody do picia wg następującej gramatury: - zupa - 250 ml na osobę - porcja mięsa lub ryby - 150 gr. na osobę - porcja ziemniaków/kaszy/ryżu/frytek - 150 gr. na osobę - surówki/ gotowane warzywa - 150 gr. każdego rodzaju na osobę - sok - 250 ml na osobę - woda mineralna niegazowana/gazowana do wyboru - 250 ml na osobę Podwykonawcy: Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach