Przetargi.pl
bankowa obsługa budżetu gminy Jeziora Wielkie

Urząd Gminy Jeziora Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-324 Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3187220 , fax. 052 3187440
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Jeziora Wielkie
  Jeziora Wielkie 36 36
  88-324 Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3187220, fax. 052 3187440
  REGON: 00053703600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.jeziorawielkie.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  bankowa obsługa budżetu gminy Jeziora Wielkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu gminy Jeziora Wielkie z uwzględnieniem wszystkich jednostek budżetowych, funduszy celowych oraz samorządowych instytucji kultury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A. Posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, prowadzić działalność zgodną z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). B. Obsługę rachunku bieżącego prowadzić w miejscowości Jeziora Wielkie, co wiąże się z koniecznością posiadania przez bank, bądź utworzenia w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, oddziału (filii) banku w miejscowości Jeziora Wielkie, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00. C. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia D. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia E. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. formularz oferty - zał. 1 B. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych - zał. 2 C. Aktualny odpis z KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. D. Oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, o ile umocowanie tej osoby nie wynika ze stosownych dokumentów (odpis z KRS). E. Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji treści wzoru umowy - zał.3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oprocentowanie środków na rachunkach
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.jeziorawielkie.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach