Przetargi.pl
AKTUALIZACJA I PRZEPROJEKTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM WYMAGANYCH POZWOLEŃ

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35301 Rzeszów, ul. Lwowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 664 000 , fax. 178 664 702
 • Data zamieszczenia: 2018-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  ul. Lwowska 60
  35301 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 664 000, fax. 178 664 702
  REGON: 69069752900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  AKTUALIZACJA I PRZEPROJEKTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM WYMAGANYCH POZWOLEŃ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  AKTUALIZACJA I PRZEPROJEKTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM WYMAGANYCH POZWOLEŃ Zadanie Nr 1. Prace projektowe i aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa i remont pomieszczeń VI piętra, wschodniego skrzydła bloku „A” na potrzeby utworzenia Kliniki Urologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” Zadanie Nr 2. Prace projektowe i aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa i remont pododdziałów położnictwa i intensywnej terapii noworodka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby Centrum Perinatologii w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” Zadanie Nr 3. Prace projektowe i aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego "Nadbudowa , przebudowa i remont bloków operacyjnych i centralnej sterylizatorni wraz z infrastrukturą oraz przebudową agregatorowni w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby Centrum Urazowego"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71221000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony Formularz ofertowy 2) Wypełniony Formularz kosztów 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony. 4) Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców o ile są znane. (Jeżeli dotyczy). 5) Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (Jeżeli dotyczy- wzór załącznik nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach