Przetargi.pl
Adaptacja wnętrz pomieszczeń piwnicznych na kompleks z grotą solną w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa podbasenia.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, ul. Nacławska 84
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 512 17 94 , fax. 65 512 01 14
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
  ul. Nacławska 84 84
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 65 512 17 94, fax. 65 512 01 14
  REGON: 30006991000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.koscian.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja wnętrz pomieszczeń piwnicznych na kompleks z grotą solną w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa podbasenia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na adaptacji wnętrz pomieszczeń piwnicznych na kompleks z grotą solną w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa podbasenia w budynku Pływalni Miejskiej przy ul. Nacławskiej 84 w Kościanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca nie jest zobowiązany do wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.koscian.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach