Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego

GMINA ZŁOTY STOK ogłasza przetarg

 • Adres: 57-250 Złoty Stok, Rynek 22
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZŁOTY STOK
  Rynek 22
  57-250 Złoty Stok, woj. dolnośląskie
  REGON: 890718484
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zlotystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie remontu i modernizacji przybudówki pełniącej dawniej funkcję gospodarczo-garażową z przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego. Planowany zakres robót ma charakter remontowo- modernizacyjny bez elementów przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy. Nie przewiduje się zmian konstrukcyjnych . W przybudówce znajduje się jedno pomieszczenie. Szczegółowy zakres robót określa „Projekt budowlano-wykonawczy remontu i modernizacji pomieszczenia gospodarczo-garażowego zlokalizowanego w przybudów-ce parterowej, przylegającej do bud. mieszk. wielorodzinnego z przeznaczeniem na wypożyczalnię rowerów”, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy stanowiące załączniki do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 zł2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 299).4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu w którym upływa termin składania ofert.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl., oddział Złoty Stok, nr rachunku 79 9533 1069 2008 0006 8303 0004 z adnotacją „Wadium w postępowaniu nr RL.271.14.2022”Uwaga : Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu skład-nia ofert.6. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.7. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektro-nicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np: .pdf),8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-15

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach